กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2555ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตศิลปะและการออกแบบศิลปะการออกแบบมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2546วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 3D Animation/Digital Effectsสถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000406 แนวทางการพัฒนาเครื่องทอลายและการย้อมสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผักตบชวา หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000326 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน จากอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000324 การออกแบบกระเป๋าสตรีจากผ้าทอของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังกระโดนน้อย ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000292 แนวทางการนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000260 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตองแห้งโดยการพัฒนาเครื่องควั่นเกลียวและการย้อมสี หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การย้อมสีตอกและออกแบบลวดลายหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่”       
การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานอาชีพ “การสร้างผลิตภัณฑ์จากดินไทยและดินพื้นฐาน เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดเชิงพาณิชย์”       
การพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ สาขาวิชาการออกแบบ “การส่งเสริมการประกวด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ”       
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต      
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่       
การเสริมสร้างสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพด้วย Illustrator       
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBOจังหวัด       
การตกแต่ง การจัดแสดงสินค้า OTOP และการจัดชุดของขวัญของฝาก       
การตลาดสร้างอาชีพ      
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ (NSRU-MIS)      
โครงการบริการข้อมูลข่าวสารสาขาวิชาการออกแบบ แนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน      
โครงการศึกษาและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (การกัดกระจก)       
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ: ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายของดนตรี กวี ศิลป์       
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ รุ่น 2      
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ รุ่น 1       
อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกระเบียบวินัย ความสามัคคีและอบรมคุณธรรม จริยธรรม      
อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิชาการเพื่อการออกแบบ      
อบรมการออกแบบลวดลาย ผ้าบาติก