กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)Textile Managementจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2549วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000593 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแป้งกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพยั่งยืนบ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000557 การพัฒนาระบบ IOT เพื่อติดตามสภาพกการพัฒนาระบบ IOT เพื่อติดตามสภาพการเลี้ยงสุกรแบบเรียลไทม์ารเลี้ยงสุกรแบบเรียลไทม์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000515 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตถั่วงอกเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพยั่งยืนบ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000479 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังภายในฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000295 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000266 การแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000244 การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรับมือภัยพิบัติในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000211 การพยากรณ์ความต้องสินค้าทางการเกษตรและการบริหารจัดการคงคลังเพื่อลดต้นทุนสินค้าของสหกรณ์การเกษตรชุมตาบง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล