กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2535ศิลปศาสตรบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์Human and Social Developmentวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์Thailand
อนุปริญญา2533อนุปริญญาศิลปศาสตร์บรรณารักษศาสตร์บรรณารักษ์ศาสตร์วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการและระดับอื่น ๆ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อน ตำแหน่งชำนาญการและระดับอื่น ๆ" เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน วิทยากรโดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ บุคลากรระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) trainreport_000305_178.pdf สามารถนำความรู้เชิงเทคนิควิชาการ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ไปใช้ในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอรับการเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับทักษะความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2553วิทยากรมีทักษะความรู้ความสามารถมาก สามารถให้ความรู้ได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 12/06/2562
ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการสารสนเทศและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและงานวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มงานสำนักงาน กลุ่มงานวิทยบริการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีการศึกษา trainreport_000305_177.pdf ได้รับฟังการบรรยายสัมมนาทางวิชาการจาก ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อเรื่อง transformation in Learning community และเข้าร่วมประชุมกลุ่มงานเครือข่ายกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ภาคเหนือ จำนวนกว่า 40 คน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการงานวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และมีการศึกษาดูงานศึกษาแหล่งเรียนรู้ และวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและควรมีการดำเนินการต่อไปทุกปี 05/06/2562
โครงการอบรม "การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย" การเสวนาให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต และแนวทางการป้องกันการประพฤติปฏิบัติที่เพื่อป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมเพื่อความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้   
โครงการ “Educate Automate Teller Machine 4.0” เป็นการแนะนำ โครงการ “Educate Automate Teller Machine 4.0” จากบริษัท เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการลงทะเบียนและชำระเงินออนไลน์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ได้รับทราบรายละเอียดและวิธีการใช้ตู้ออกเอกสาร (Kiosk) พร้อมโปรแกรมการบริหารจัดการ สำหรับใช้ร่วมระบบสำคัญทางการศึกษาด้วย Educate Automate Teller Machine 4.0 จาก บริษัท เอเธนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายฯ สําหรับนักศึกษา, เจ้าหน้าที่, อาจารย์และผู้บริหาร นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้อมูลของ ตนเอง ทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเกรด ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ระบบบริการทางการศึกษาได้จากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและ/หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ได้รับทราบเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เป็นโปรแกรมการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และบุคลากร สามารถให้บริการการศึกษาผ่านเครือข่ายฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   
การสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 ได้เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจากทั่วประเทศ - การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology กับการให้บริการของ ARIT ในยุคประเทศไทย 4.0” ในพิธีเปิดงาน - การบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Library วิทยากรโดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน 2. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ณ ห้องหนังสือใหม่ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (งานบริหารและธุรการ งานระบบเครือข่าย งานพัฒนาซอฟต์แวร์ และงานหอสมุดกลาง) trainreport_000305_174.pdf ได้เปิดวิสัยทัศน์ และได้รับความรู้ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 การบริหารจัดการสำนักในยุคประเทศไทย 4.0 และบทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นกิจกรรมที่ดี ที่สามารถสร้างเครือข่ายให้กับบุคลากรทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหาร ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน23/02/2562
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในเรื่อง การบริหารราชการด้านการบริหาร, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, การบริหารราชการด้านงานวิชาการ, การบริหารราชการด้านงานสื่อสารองค์กร, การบริหารราชการด้านงานกิจการนักศึกษา และแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมและบรรยายโดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในเรื่องการบริหารราชการด้านต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการแสดงมุฑิตาจิต กุสุมสดุดีแก่อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561  
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามรูปแบบของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรแนะนำการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามรูปแบบของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19 ที่ศึกษารายวิชา 1126911 เอกัตถศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19 ที่กำลังศึกษารายวิชา 1126911 เอกัตถศึกษา จำนวน 32 คน ได้รับความรู้และทักษะในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามรูปแบบของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ ให้ถูกต้องตามตามรูปแบบของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37" (WUNCA)  เป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37" 37th WUNCA ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ย่านมัทรี) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 trainreport_000305_171.pdf สามารถดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37" ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,200 คน จำนวนผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณและร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 22 บริษัท  18/09/2561
อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  การจัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลากรของให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้สามารถนำวิทยาการด้านนคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากร บุคลากรที่เข้ารับการอบรม สามารถเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้สามารถนำวิทยาการด้านนคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความเข้าใจอันดีด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  10/10/2561
การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้สามารถนำวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำทักษะความรู้ในการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  10/10/2561
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรงานบริการศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ หลักการ เหตุผล และกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการจัดการความรู้ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว การดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการดำเนินงาน ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ และปรับใช้กับศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับทราบหลักการ เหตุผล และกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการจัดการความรู้ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ขั้นตอนการดำเนินงานตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 8 หมวดดังนี้ หมวดที่ 1 ทั่วไป การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และหมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว 05/06/2562
การประชุมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง รู้ลึก รู้รอบขอบเขต การเขียนหนังสือราชการ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) จากกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าร่วมเสวนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) หัวข้อ รู้ลึก รู้รอบขอบเขตการเขียนหนังสือราชการ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) จากห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ทบทวนองค์ความรู้และรับทราบเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ โครงสร้างหนังสือติดต่อราชการ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัวหนังสือ ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป ส่วนจุ ดประสงค์ที่มีหนังสือไป และส่วนท้ายของหนังสือ ่เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ดี วิธีร่างหนังสือราชการ เคล็ดลับการทำหนังสือราชการ และองค์ความรู ้การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ  
การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 8  ได้เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง เป็นครั้งที่ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและงานวิชาการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๔ กลุ่มย่อยได้แก่ ๑.กลุ่มงานด้านหอสมุดและวิทยบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงาน ๒.กลุ่มงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงาน ๓.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงาน และ ๔.กลุ่มผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงาน สามารถสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเครือข่าย เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์แก่กลุ่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง และผู้บริหาร บุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร บริการและดำเนินงานด้านของหน่วยงานตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 02/03/2561
การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” และการเสวนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต วิทยากรโดย บุคลากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้เข้าร่วมการเสวนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต  
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำวิจัย และการทำรายการทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 38 คน นักศึกษาและอาจารย์สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการได้  02/03/2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2561 ได้เข้ารับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA ครั้งที่ 36) จากเจ้าภาพ พร้อมกับการเข้ารับมอบโล่ห์เจ้าภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป และเข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับสถานบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย UniNet ได้รับทราบแนวทางการจัดงาน พร้อมรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป  
การเขียนภาระงาน (Job description) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร ของบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานผู้อำนวยการ เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การเขียนภาระงาน (Job description) trainreport_000305_161.pdf บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารงาน ISO 9001:2015 เพื่อให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีการทำงานที่เป็นไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน 02/12/2560
การเขียนเอกสารราชการ โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร ได้รับความรู้จากอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรบรรยายการเขียนเอกสารราชการ ดังนี้ 1. อาจารย์นวพร คำเมือง มาบรรยายในหัวข้อ หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ มาบรรยายในหัวข้อ การเขียนบันทึกต่อเนื่องและการเกษียนหนังสือ และการเขียนรายงานการประชุม trainreport_000305_160.pdf มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนเอกสารราชการ หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน การเขียนบันทึกต่อเนื่องและการเกษียนหนังสือ การเขียนรายงานการประชุม ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีทักษะความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม 02/12/2560
โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่ชุมชน เพื่อจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการ โดยการแนะนำเชิงปฏิบัติการให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และให้การช่วยเหลือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดที่ต้องการทักษะความรู้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด สามารถแนะนำการจัดการห้องสมุดให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถส่งเสริมการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีทักษะความรู้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น   
การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 “การจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งรูปแบบเวทีสัมมนา และบูธนิทรรศการแล้ว และมีการสัมมนาทางวิชาการนำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอน การบริการสารสนเทศตามแนวทาง Digital Transformation เพื่อสร้างแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Digital Transformation พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป trainreport_000305_159.pdf ได้นำบุคลากรในสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการออกแบบฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบริการสารสนเทศตามแนวทาง Digital Transformation และได้ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการภายในงาน พร้อมทั้งรับมอบโล่ขอบคุณที่นำข้อมูลเข้าร่วมในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด อยากให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามโครงการนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเกิดการแบ่งปันความรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้อื่น สนับสนุนแนวคิดการสร้างช่องทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้อิสระเสรี และแนวคิดของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นการแบ่งปันแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคมโลก 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ)" ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1 ซึ่งการอบรมเป็นการปฏิบัติจริงผ่าน Google Document โดยมี Template การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ประเภทของคู่มือการปฏิบัติงาน จำแนกเป็น คู่มือการทำงาน คู่มือการใช้งาน คู่มือที่เขียนไว้ให้ผู้ใช้บริการใช้ โดยการทำผลงานระดับชำนาญการได้มีการให้กำหนดหัวข้อการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือเป็น 4 บท ดังนี้ บทที่ 1 บทนำ ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต นิยาม ประโยขน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ได้แก่ ชื่อภารกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ของภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อกำหนด ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ รายละเอียดของวิธีการปฏิบัติงาน สรุปแผนผังกระบวนงาน บทที่ 3 กฏหมาย เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง บทที่ 4 ปัญหาที่อาจพบและแนวทางแก้ไข ได้แก่ ปัญหาและข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและแก้ไข ซึ่งจากการ ที่ได้ฝึกปฏิบัติทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับความรู้และเกิดทักษะในการปฏิบัติจริง และได้รับทราบหลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป และวิชาชีพ trainreport_000305_158.pdf จากการที่ได้ฝึกปฏิบัติทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับความรู้และเกิดทักษะในการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อทำให้งานมีมาตรฐานที่ชัดเจน ช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้น้อยลง ช่วยทำให้การทำงานเป็นไปตามระบบคุณภาพควรนำความรู้ที่ได้รับมาทำการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ23/08/2560
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ได้รับทราบสรุปสาระสำคัญและความรู้เพิ่มเติมในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จาก คุณสามารถ แสงรินทร์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเมื่อ พรบ.ดังกล่าวประกาศใช้จะส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ที่ใช้อยู่และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากประกาศฯ (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560) โดยโครงสร้างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แบ่งออกเป็น 15 หมวด จำนวน 132 มาตรา ดังนี้ มาตรา 1–5 บทนิยาม มาตรา 6–15 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 16-19 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต มาตรา 20-45 หมวด 3 คณะกรรมการ มาตรา 46-50 หมวด 4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 51-53 หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มาตรา 54-68 หมวด 6 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 69-78 หมวด 7 วิธีการจ้างที่ปรึกษา มาตรา 79-92 หมวด 8 วิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน มาตรา 93-99 หมวด 9 การทำสัญญา มาตรา 100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงานและการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 114-119 หมวด 14 การอุทธรณ์ มาตรา 120-121 หมวด 15 บทกำหนดโทษ มาตรา122-132 บทเฉพาะกาล trainreport_000305_155.PDF สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคลังและการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธภาพ หรือมีข้อผิดพลาดที่น้อยลง และได้รับทราบปัญหา อุปสรรคด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ รวมทั้งบทกำหนดโทษ และการป้องกันการทุจริตวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และรอบรู้ สามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดและป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องตามระเบียบของทางราชการ จึงอยากให้จัดอบรมในลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี 19/08/2560
อบรมการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) อบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้าสำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของคณะ/ศูนย์/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิทยากรจาก สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถช่วยเหลืองานเลขานุการในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม โดยแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ 1) ขั้นตอนก่อนการประชุม ได้แก่ การจัดทำวาระการประชุม การแนบเอกสารประกอบการประชุม การส่งหนังสือเชิญประชุม การส่งออกเอกสารการประชุม การทำใบเซ็นชื่อ 2) ขั้นตอนขณะประชุมได้แก่ การลงเวลาเข้าร่วมประชุม การบันทึกมติการประชุม การค้นหามติ การสรุปมติที่ประชุม 3) ขั้นตอนหลังประชุม ได้แก่ การทำรายงานการประชุม การทำมติย่อ และการเผยแพร่มติย่อ โดยการทำงานทั้งหมดนั้นจะทำงานผ่านเว็บแอพลิเคชันซอฟต์แวร์(Web Applications) โดยทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเรียกผ่านเว็บบราวเซอร์ ในทุกขั้นตอนสามารถที่จะส่งออกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์เอกสารประมวลผลคำ (Open Office หรือ Microsoft Word) ได้ โดยระบบจะแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ ระดับหน่วยงาน เลขาการประชุม องค์ประชุมหรือผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งแต่ละกลุ่มผู้ใช้ก็จะมีหน้าที่การใช้งานระบบที่แตกต่างกันไป สามารถใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกกับผู้เข้าร่วมประชุม ให้สามารถประชุมได้ผ่านทุกอุปกรณ์โมบาย รองรับทุกขนาดหน้าจอโดยไม่ต้องถือเอกสารการประชุมอีกต่อไป รวมถึงสร้างความสะดวก ลดขั้นตอน แก่ฝ่ายเลขานุการที่จัดการประชุมให้สามารถจัดทำเอกสารการประชุมได้ อีกทั้งยังสามารถมอบหมายงานและติดตามงานได้จากระบบประชุมได้และที่สำคัญระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยลดการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารการประชุมลงเป็นจำนวนมากระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) ถือเป็นส่วนหนึ่งที่น่าส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 19/08/2560
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ได้รับทราบสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและพัสดุ จากวิทยากร นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่วนราชการ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุได้อย่างถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดที่ลดน้อยลง นอกจากนี้ยังได้รับทราบแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายกรณีต่าง ๆ และรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย จากกลุ่มงานคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ควรให้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการบริหารการเงินและพัสดุเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 19/08/2560
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้รับความรู้จาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากร ผู้ประเมินของ สกอ. เกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสถาบัน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางการเงินของหน่วยงานเพื่อการจัดสรรเงินให้สอดคล้องตามแผน แผนยุทธศาสตร์การศึกษ การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ การจัดทำ KPI และติดตามผลตามเป้าหมาย า และการเขียนโครงการ trainreport_000305_153.pdf สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสถาบัน ให้สอดคล้องกับการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ และแผนพัฒนาการศึกษา ควรให้แต่ละหน่วยงานได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสถาบัน และให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจดูแผนกลยุทธ์ที่จัดทำเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้จริง02/08/2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 35การจัดงานมีหลากหลายหัวข้อและสถานที่จัดงานมี 2 อาคาร ทำให้พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจหลายหัวข้อ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป และได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ การ workshop เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการดำเนินงานและพัฒนาทักษะความรู้ในวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น trainreport_000305_152.pdf เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 1. เรื่อง การปรับบทบาทของห้องสมุดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิจัย โดย รศ.น้ำทิพย์ วิภาวิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 2. เรื่อง ห้องสมุดกับการปรับตัวสู่ยุค Thailand 4.0 โดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ (มหาวิยาลัยเชียงใหม่) 3. เรื่อง Library of Things โดย นางสาวจีรภา สิมะจารึก (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 4. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (RBRU Academy) โดย ผศ.วิชาญ ทุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีต้องนำประสบการณ์ ความรู้ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุม และการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มาปรับใช้เพื่อจัดทำโครงการ กิจกรรม ออกคำสั่งคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการกิจกรรม บนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป 01/09/2560
การประชุมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7มีบางมหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และบางมหาวิทยาลัยติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในช่วงดังกล่าวได้ มีการประชุมร่วมกันระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 7 แห่ง (ขาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานตามกระบวนการและข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน 2015 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการดำเนินงานตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1. ได้รับทราบผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ จากแต่ละมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่เหมือนและแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกทำตัวบ่งชี้และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน และพบว่ามีบางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ทำการประกันคุณภาพระดับสำนัก 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานตามกระบวนการและข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 3. มติจากการประชุมของผู้บริหารและตัวแทนผู้บริหาร สำนักวิทยบริการฯ เนื่องจากมีบางมหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ที่ประชุมจึงมีมติให้เปลี่ยนชือการประชุมเป็น การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และมติที่ประชุมกำหนดการจัดประชุมครั้งต่อไป โดยมอบให้ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 8 ในปี 2561 และสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 9 ในปี 2562  01/07/2560
โครงการการจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) หลักสูตร การใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) หลักสูตร การใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านห้องสมุด เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และให้การช่วยเหลือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของโรงเรียนและหน่วยงานที่สนใจ จำนวน 18 แห่ง 30 คน ที่ต้องการทักษะความรู้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มีทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Biblio และสามารถลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานสากล และเป็นแบบแผนเดียวกัน จัดอบรมทักษะความรู้เรื่องการจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ การจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดบริการห้องสมุด ให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 คน เพื่อให้ความรู้เรื่องการลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานสากล และเป็นแบบแผนเดียวกัน 19/08/2560
โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม รร.วิชาวดี โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดการทรัพยากรห้องสมุดให้แก่ห้องสมุด รร.วิชาวดี และส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านและเพื่อส่งเสริมการจัดการห้องสมุดมีชีวิตการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีการจัดการทรัพยากรห้องสมุดให้แก่ห้องสมุด และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวดำเนินการลงโปรแกรมในการจัดการทรัพยากรห้องสมุดให้แก่ รร.วิชาวดี ใหม่ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคมา ซอฟต์แวร์ค่อนข้างล้าสมัย และได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักษ์การอ่านให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.3-ป.6 โดยการจัดกิจกรรมสมุดทำมือเด็กนักเรียนให้ความสนใจในการทำสมุดทำมือและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก และอยากให้ไปจัดกิจกรรมให้บ่อย ๆ  
โครงการฝึกอบรมและดูงานศูนย์การเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือน การเพาะเมล็ดทานตะวัน (ต้นอ่อนทานตะวัน) และศึกษาดูงานการใช้ชีวิตให้พอเพียงตามแนวทางของศูนย์การเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ให้มีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสมของตนเอง ทั้งในที่ทำงานและครอบครัว การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับวิธีการคิดของแต่ละบุคคล คำว่า พอ คือ พอตามที่ต้องการ เท่าที่ต้องการ ส่วนใครจะเพียงพอเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 
โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม ห้องสมุดพุทธธรรม และห้องสมุดสวนธารทิพย์  โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าห้องสมุดพุทธรรมได้ดำเนินการจัดทำห้องสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนห้องสมุดสวนธารทิพย์ยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้ดำเนินการช่วยในจัดการทรัพยากรห้องสมุดโดยการจัดหมวดหมู่ และให้ข้อมูลการลงรายการในระบบฯ เพื่อนำไปกรอกลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านและเพื่อส่งเสริมการจัดการห้องสมุดมีชีวิตการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่เยาวชน สามารถให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดให้แก่ห้องสมุดทั้งสองได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้รับความสนใจจากเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก  
การใช้ระบบบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการบัญชี ประชุมการใช้ระบบบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการบัญชี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประเด็นปัญหาของผู้ใช้ระบบงบประมาณ โดยมีเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าสำนักงาน และรองคณบดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบบริหารงบประมาณ เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าในในการใช้ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี และทำความเข้าใจในข้อตกลงร่วมกันกับผู้ดูแลระบบ กับผู้ใช้งาน ที่สอดคล้องกับระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ 11/04/2560
การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการทำวิจัย และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สัญญาณในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ภายในห้องเรียนบริเวณอาคาร 14 ชั้น 7 ค่อนข้างอ่อน ทำให้การสืบค้นของนักศึกษาค่อนข้างล่าช้า เพราะไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ LAN ได้ทุกคนแนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Thai Digital Collection) และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Reference Database) trainreport_000305_146.pdf สามารถแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม (60 คน) เพื่อการเข้าถึงจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 02/08/2560
การประชุมวิชาการประจำปี 2560 "สวทช.ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ สวทช.ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี trainreport_000305_145.pdf ได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการประจำปี และได้เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ และผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครอบครัว และประชาชน  19/08/2560
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส๑. ผู้เข้าร่วมอบรมคุยกันเสียงดัง และเข้ารับการอบรมไม่เต็มเวลา ๒ เอกสารประกอบการอบรมบางหน้าไม่ชัดเจน อ่านไม่ได้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและการปฏิบัติราชการ และวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและบทบาทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในการป้องกัน ปราบปราม และตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ และมีการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและการปฏิบัติราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมภิบาลในการปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งควรมีอยู่ในตัวบุคคลทุกระดับชั้นและทุกองค์กร ด้วยจิตสำนึกที่ดีในการเป็นทรัพยากรที่ดีของสังคมของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และได้รับการเสริมสร้างให้มากยิ่งขึ้นจากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องของจิตสำนึก ซึ่งผู้เข้าอบรมตระหนักและได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนมาโดยตลอด เพราะได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัว ที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ให้เป็นบุคลากรที่ดีของสังคมและประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ไม่เบียดเบียนเวลาราชการหรือกระทำการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียง 13/03/2560
การสัมมนาวิชาการ “ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบเปิด การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ “ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบเปิด การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0 (วิทยากร:รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว) 2. การจัดการเรียนการสอนแบบเปิดเพื่อตอบโจทย์การศึกษา 4.0(รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ) 3. ลิขสิทธิ์ควรรู้กับการเรียนการสอนยุคดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ OER และ MOOC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์) 4. เครือข่ายความร่วมมือ การสร้างและการใช้คลังความรู้แบบเปิด : ประสบการณ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น(คุณสิริพร ทิวะสิงห์) 5. ปราชญ์ชาวบ้านกับคลังความรู้แบบเปิดในสังคมดิจิทัล (นายสัตวแพทย์นิสิต ตั้งตระการพงษ์) โดยความร่วมมือระหว่างโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ สวทช. และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม trainreport_000305_142.pdf ได้รับความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนอนไลน์ เพื่อการเรียนรู้แบบเปิดที่ผู้ใช้สามารถนำสารสนเทศไปใช้ในการสร้างสื่อการสอน รวมทั้งมีระบบ e-Learning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  19/08/2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ์"การจัดการทรัพยากรห้องสมุด" โครงการ: การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) วันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ ประกอบด้วย คุณจริยา ทิพย์หทัย คุณสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ คุณนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร คุณปรางทิพย์ พึงไชย และคุณวุฒิชัย ทองชื่น ได้ออกบริการวิชาการด้านห้องสมุดโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ์"การจัดการทรัพยากรห้องสมุด" โครงการ: การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21st Century Skill) ณ โรงเรียนอีมาดอีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยการแนะนำจัดการทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและคณะครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และแนะนำการติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio และแนะนำการใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการทรัพยากรห้องสมุดและให้บริการแก่สมาชิก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดิเรก ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอีมาดอีทราย เป็นผู้กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในฐานะเจ้าภาพร่วมที่เอื้อเฟื้อสถานที่และบุคลากรช่วยให้การจัดอบรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี trainreport_000305_141.pdf สามารถแนะนำจัดการทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและคณะครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และแนะนำการติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio และแนะนำการใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการทรัพยากรห้องสมุดและให้บริการแก่สมาชิกห้องสมุดโรงเรียน รวมจำนวนทั้งหมด 10 โรงเรียน  19/08/2560
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 49 คน ได้รับความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่่อประกอบการจัดทำผลงานวิจัย และสามารถอ้างอิงทางบรรณารุกรมได้อย่างถูกต้อง 05/03/2560
งานสัมมนาวิชาการ “ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ” สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเทศบาลเมืองขอนแก่น จัดการแถลงข่าวเปิดตัวคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (KKU OER) ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 2 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการสอน และเพื่อการดำเนินชีวิต พร้อมกับจัดสัมมนาวิชาการ “ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และเทศบาลนครขอนแก่นช่วยสนับสนุนการจัดงานสัมมนาอย่างดียิ่ง ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการกิจกรรมเสวนา หัวข้อเรื่อง “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดและระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิด ก้าวใหม่การศึกษายุคดิจิทัล” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินรายการโดย นางสาวจริยา ทิพย์หทัย รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ หัวหน้าห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์  
การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 “Digital Education ก้าวใหม่ของการศึกษาไทย” โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่จะส่งผลให้ได้สื่อสาระที่ครูสามารถนำไปใช้สร้างสื่อการสอน รวมทั้งเป็นระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนทั่วราชอาณาจักร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบหลักไว้สองระบบใหญ่ ได้แก่ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources) ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Courses: MOOC) ซึ่งการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานของโครงการฯ ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมพัฒนาระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด และระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด ในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม trainreport_000305_139.pdf 1. การได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนนำข้อมูลเข้าระบบ “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด” และ“คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด” ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จาก ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2. เป็นพิธีกรดำเนินรายการเสวนา เรื่อง ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้กับการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ร่วมกับ 1) นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการหอสมุดกฎหมายมหาชน 2) นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ อดีตผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ หัวหน้าห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และประธานคณะทำงานบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย (Ref. Lib.) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดย นางสาวจริยา ทิพย์หทัย รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  12/09/2559
การไปนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะบุคลากรของสำนักงานผู้อำนวยการได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดย นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความผลงานวิจัย R2R เรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับเกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่หลากหลายสาขาวิชา และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ด้านงานวิจัย จากการรับฟังการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดของการประชุมในครั้งนี้คือ การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน Proceedings KU SRC 1st National Conference 2016 หน้าที่ 49 และเป็นไฟล์เอกสารฉบับเต็มในหน้า 229-234 ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 28/08/2559
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560-2564 สถานที่จัดการประชุมอยู่ไกล ต้องเสียเวลากับการเดินทางร่วมรับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 1.หลักแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 2. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัย 3. การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Brainstorming) 4. การแบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อทบทวนและกำหนดประเด็น SWOT Analysis การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ มีการระดมสมอง แบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อทบทวนและกำหนดประเด็น SWOT Analysis การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม พร้อมร่วมกันกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ร่วมกับบุคลากรทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อวางแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความก้าวหน้า มั่นคง และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปควรจัดงานที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไกล เนื่องจากเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ต้อง Workshop ร่วมกัน และไม่ได้ไปศึกษาดูงานที่อื่นแต่อย่างใด  
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนะนำการจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา จำนวน 15 คน 1. ติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Biblio รุ่น My Lib 2. อบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Biblio รุ่น My Lib 3. แนะนำการคัดแยกและจัดหมวดหมู่หนังสือ 4. แนะนำการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำวิจัย และการทำรายการทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำวิจัยได้  02/03/2561
การประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 6 มีการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง เพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดำเนินงานตามกระบวนการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มีมหาวิทยาลัยอีดหลายแห่ง สนใจนำกระบวนการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เข้าไปช่วยในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ   
โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม โดยการแนะนำให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านและเพื่อส่งเสริมการจัดการห้องสมุดมีชีวิตการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่บุคคลในสังคมชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุดแก่ชุมชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง trainreport_000305_132.pdf สามารถจัดบริการวิชาการด้านห้องสมุด โดยการจัดการห้องสมุดด้านกายภาพ และระบบห้องสมุด ให้แก่ห้องสมุด ๕ แห่งดังนี้ ๑. ห้องสมุดสวนธารทิพย์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๒. ห้องสมุดโรงเรียนวิชาวดี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๓. ห้องสมุดโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ๔. ห้องสมุดโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ๕. ห้องสมุดโรงเรียนอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สามารถออกติดตามและประเมินห้องสมุดโรงเรียนในเขต อ.แม่วงก์ ๔ แห่ง ดังนี้ ๑. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ๒. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ๓. ห้องสมุดโรงเรียนตลุกข่อยน้ำ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ๔. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 25/02/2559
โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - เข้าศึกษาดูงานการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - เข้าศึกษาดูงานการจัดงานบุ๊คส์แฟร์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ trainreport_000305_131.pdf ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมตามระบบคุณภาพ ISO:9001  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จำนวน 37 คน ให้มีความพร้อมด้านการจัดการเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO 9001 ในวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 160 ที่นั่ง ชั้น 1อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ trainreport_000305_130.pdf บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ที่เข้ารับการอบรม สามารถจัดทำเอกสาร ใบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) ในหน้าที่ของตนเอง และร่วมจัดทำคู่มือดำเนินงาน โดยเขียนขั้นตอนวิธีการทำงาน(WI) กระบวนงาน(WP) พร้อมกำหนดตัวชี้วัด(KPI) ในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ ได้มีการนำหัวข้อการอบรมไปดำเนินการต่อในกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านด้านการจัดการเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO 9001 และการเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ร่วมกับวิทยากรให้ต่อเนื่องในลำดับต่อไป 17/01/2559
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 การทำงานกับสไลด์ การแทรกวัตถุ และองค์ประกอบอื่น การจัดการด้านมัลติมีเดีย การจัดรูปแบบสไลด์ การจัดการกับแอนิเมชั่นของสไลด์ การเชื่อมโยงหลายมิติ การตรวจสอบ และนาเสนอนอกสถานที่ การใช้งานนำเสนอร่วมกัน trainreport_000305_129.pdf สามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) โปรแกรม Microsoft Word 2013 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Word คุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Word 2013 การจัดการกับตัวอักษร และย่อหน้าเอกสาร การสร้าง และจัดการข้อมูลในตาราง การแทรกวัตถุ และองค์ประกอบอื่น ๆ การปรับแต่งเอกสาร การจัดเรียงเพื่อตรวจทาน และการอ้างอิงภายใน การสร้างจดหมายเวียน และพิมพ์ซองจดหมาย trainreport_000305_128.pdf สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒ วัน ประกอบด้วยการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางาน ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อขอใช้เป็นผลงานในการเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ๓. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและผลงานวิจัย trainreport_000305_127.pdf ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานที่หลังจากได้เข้าร่วมโครงการในระดับดี   
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสนับสนุนงานวิชาการและการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้า แนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ภาษาไทยและต่างประเทศ และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ จากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดค่า Proxy server และล็อกอินผ่าน user/password บุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จำนวน 30 คน สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ผ่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยได้  14/10/2558
การสืบค้นข้อมูลและการเขียนเอกสารอ้างอิงในการเขียนรายงานทางวิชาการ ขาดเครื่องมือในการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตช้า - แนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย - การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ - การเขียนอ้างอิง และการเขียนบรรณานุกรมทางวิชาการ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รายวิชาทักษะทางภาษาสำหรับครู จำนวน 6 กลุ่มเรียน 180 คน  11/10/2558
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy)  ได้รับฟังบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. มิติใหม่การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2.ทิศทางจากการเสวนาการบูรณษการด้านการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ทิศทาง แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษใหม่ 4. ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน และสัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส์ 5. การออกแบบบทเรียนในระบบการศึกษาแบบเปิดเพื่อมหาชน แนวทางการออกแบบพัฒนาและต่อยอดระบบ และ 6. ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการศึกษาแบบเปิดเพื่อมหาชน trainreport_000305_124.pdf ได้เห็นการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ก้าวสู่ยุคระบบเปิด และรองรับการเข้าถึงของผู้เรียนจำนวนมากผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายการสื่อสาร โดยกระแสปัจจุบันที่น่าสนใจก็คือ MOOC หรือ Massive Open Online Course อันเป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ที่เน้น “ระบบเปิด” อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรี และยังรองรับการเข้าถึงได้พร้อมๆ กันจำนวนมาก **MOOC ย่อมาจาก Massive Open Online Course -คอร์ส (Course) -การเรียนออนไลน์ (Online) -จากระบบเปิดที่ฟรี (Open) และ -มีเพื่อนเรียนร่วมกันเป็นจำนวนมาก (Massive) MOOC น่าดีกว่าระบบจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning เนื่องจาก 1. สามารถรองรับจำนวนรายวิชาได้จำนวนมากเป็นล้านๆรายวิชา 2. สามารถรองรับผู้เข้าเรียนในรายวิชาได้พร้อมกันจำนวนมากๆ มากกว่า 100,000 คนขึ้นไป โดยที่ไม่มีผลกระทบกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ 3. เป็นระบบการบริการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 4. สามารถสร้างแบบจำลองการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าได้เป็นอย่างดีที่เรียกว่าห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) 5. เป็นระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Open Course ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนได้ฟรีจากมหาวิทยาลัยผู้ให้บริการ 6. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือเสรีภาพ (freedom) นักเรียนมีสิทธิ์เลือกวิชาที่อยากเรียนได้ตามใจชอบ เรียนไวเท่าที่ ตัวเองต้องการ 7. สามารถจัดการเรียนได้สอนในเชิงธุรกิจได้หลายแบบ ได้แก่ ผู้เรียนต้องจ่ายเงินก่อนเข้าเรียน หรือ ผู้เรียนเรียนจบก่อนค่อยจ่ายเงินเพื่อรับใบรับรอง หรือผู้เรียนต้องจ่ายเงินเรียนเพื่อขอนำผลการเรียนไปเทียบโอนในมหาวิทยาลัย 8. มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือ มีการสร้างระบบส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น คือมีการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้อาจารย์สามารถเก็บข้อมูลของนักศึกษาได้ง่ายขึ้น เช่น อาจารย์สามารถเข้าดูสถิติในการเข้าดูวิดีโอ Lecture อันใดซ้ำมากเป็นพิเศษ หรือนักศึกษาใช้เวลาทำแบบฝึกหัดใดนานมากเป็นพิเศษ ผู้สอนสามารถตอบกลับได้เลย ซึ่งแก้ข้อบกพร่องในการเรียนแบบการเรียนผ่านทางไกลแบบเดิมๆ 9. สามารถแสดงผลได้เป็นอย่างดีกับอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดทั้งคอมพิวเตอร์, พีซี, สมาร์ทโฟน, และแท๊บแล็ต14/10/2558
การสืบค้นข้อมูลการวิจัย แนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ แนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการจัดทำผลงานวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 20 คน  08/06/2562
ระบบฐานข้อมูลวิจัย และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์การเชื่อมต่อสัญญาณกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้า แนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ได้รับความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 24 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 11 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 37 คน   
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TDC สัญจร "การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)" คณะกรรมการในที่ประชุม โครงการ TDC สัญจร ได้มีการหารือด้านความร่วมมือในการดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ดังนี้ 1. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) 2. รายงานสถิติการใช้งานของสถาบันอุดมศึกษา 3. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดทำเอกสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 4. ระบบให้บริการและจัดทำรายการฐานข้อมูล TDC 5. ทบทวนความถูกต้องการจัดทำรายการข้อมูลในระบบ TDC 6. นำเสนอแผนพัฒนาโครงการฯ 7. รับฟังข้อเสนอแนะ ความต้องการ และอุปสรรคปัญหาในการใช้งานฐานข้อมูล TDC แผนพัฒนาฐานข้อมูล TDC ปี 2558 1. ปรับปรุงโปรแกรมสืบค้นฐานข้อมูล TDC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูล 2. ดำเนินโครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล TDC กับระบบอักขราวิสุทธิ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อป้องปรามและตรวจสอบการลักลอกทางวรรณกรรม 3. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis Support System : eTSS) trainreport_000305_121.pdf ได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดทำเอกสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 และแผนพัฒนาโครงการฯ เพื่อการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้ตรงกัน ซึ่งปัจจุบัน โครงการThai Digital Collection: TDC มีจำนวนสมาชิกที่เป็นหน่วยงานใช้งานผ่านเครือข่าย 168 แห่ง และมีจำนวนการ Download เอกสาร ในปี 2558 จำนวน 18,674,120 ครั้ง การดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูล TDC จะต้องมีการประสานความร่วมมือกันหลายฝ่ายเช่น สกอ.และบัณฑิตวิทยาลัยของทุกมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดทำ พัฒนาระบบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis Support System : eTSS) ให้ได้มาตรฐานที่ตรงกัน และจะมีการนำระบบอักขราวิสุทธิ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อป้องปรามและตรวจสอบการลักลอกทางวรรณกรรม 22/08/2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS) ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจจะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนผ่านระบบ NRMS ได้รับทราบวิธีการใช้งานระบบดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาการเสนอขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ผ่านเว็บไซต์ www.nrms.go.th ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานได้ดีกับ google chrome trainreport_000305_120.pdf ได้รับทราบจรรยาบรรณสำหรับนักวิจัย และการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ National Research Management System : NRMS ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และใช้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย 07/08/2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง ๆ ละ 5 คน โดยที่ประชุมได้ให้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และชี้แจงการจัดทำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 trainreport_000305_116.pdf ได้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดในการจัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน และมีการเปรียบเทียบองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ร่วมกัน เห็นด้วยกับแนวคิดที่เสนอต่อที่ประชุมว่าการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเครือข่ายจะไม่มีหัวข้อแค่การจัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ต่อไปจะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านอื่นร่วมด้วย เช่น ด้านการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ด้านการจัดทำ ISO ด้านการให้บริการห้องสมุด การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 19/08/2558
โครงการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพันธกิจของหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง แต่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง “หลักคิดแนวทางในการบูรณาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง เรื่อง “การสอนศิลปวัฒนธรรมสู่การประยุกต์ในการเรียนการสอนที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชน” โดย ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ เรื่อง “หลักคิดในการบูรณาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบสหวิทยาการ” โดย อาจารย์พัฒน์ จันทร์แก้ว การบรรยายวิชาการเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” และเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์ ข้อ ๗ กำหนด หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติโดย ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างกรอบแนวคิดในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  03/08/2558
โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด "มา Read and Learn เพื่อสร้าง Happy Workplace กันดีกว่า" ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีน้อย แค่เพียง 1 วันได้รับฟังบรรยายความรู้ "การสร้างความสุขในที่ทำงาน" (Happy Workplace) จากวิทยากร รศ.ดร.วิชัย อุตสาหกิจ โดยการเรียนรู้กระบวนการสร้างความสุขในองค์กร จากกรณีศึกษาโครงการ "ถอดรหัส 102 องค์กรหลากสุข" ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรอยากให้เกิดขึ้นจริง โมเดลกุญแจความสุขที่จะช่วยให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้แก่ พื้นฐานความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ปัญญา การฝึกฝน ลักษณะงาน หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศในที่ทำงาน และรูปแบบการใช้ชีวิต ได้ร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการสร้างโมเดลความสุข ไขรหัสความสุขด้วยตนเอง และเรียนรู้แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Home Model) การจัดการความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน วิธีการสร้างความสุขในที่ทำงาน ไม่ได้มีเพียงวิธีเดียวที่จะตอบโจทย์ของการสร้างสุขในที่ทำงาน และความเข้าใจลักษณะที่แตกต่างกันขององค์กร ตลอดจนเข้าใจความต้องการของตนเอง การเลือกทำงานเลือกรับคนที่เหมาะสมกับองค์กร ทำให้ได้รีบการตอบสนองที่เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ที่สำคัญคือมีความสุขในตนเอง และเพื่อนร่วมงานก็มีความสุขด้วย Happy Workplace ควรปฏิบัติใน 3 ข้อ ได้แก่ 1.ทำให้คนทำงานมีความสุข 2.ทำให้ที่ทำงานน่าอยู่ 3.ชุมชนสมานฉันท์ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace) 2. สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เสนอความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกัน 4. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคคลกับห้องสมุดอื่นเพิ่มขึ้น ข้อคิดเห็นที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม นิยาม "ความสุข" ของคนทำงาน คือ "ความพอใจ" ไม่ใช่ "เงินเดือน" "ถ้าที่ทำงานใดมีความสมานฉันท์ คน ก็จะมีความสุข แล้วที่ทำงานก็จะน่าอยู่ ถ้าที่ทำงานน่าอยู่ คนทำงานก็จะมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ไม่ได้หมายถึงที่ทำงานต้องมีขนาดใหญ่โต แต่หมายถึงสถานที่ ที่พนักงานทุกระดับ ทุกคนอยู่แล้วสบายใจ" จากแนวความคิดที่ว่า "คน" คือสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร หาก "คน" กลายเป็น "คนทำงานที่มีความสุข" การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน วิถีทางที่จะมุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข หรือ เครื่องมือเบื้องต้นในการสร้าง Happy Workplace ที่แต่ละองค์กรสามารถนำไปใช้ได้ 24/07/2558
A02 :: การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ ได้รับทราบวิธีการเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ รายการที่ไม่ต้องเขียนเอง และรายการที่ต้องเขียนเอง การเขียนข้อความในส่วนหัวเรื่อง เช่น การเขียน “เรื่อง” การเขียน “คำขึ้นต้น” การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่อง การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่องของหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน การเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง การเขียนข้อความในส่วนท้ายเรื่อง trainreport_000305_117.pdf สามารถเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการได้ตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ และมีประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร การอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 05/08/2558
E12 :: คุณธรรมสำหรับข้าราชการ คุณธรรมสำหรับข้าราชการ คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดี (Good Governance) คุณธรรม-จริยธรรมสำหรับข้าราชการ ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประการ คือ ๑. หลักการครองตน ๒. หลักการครองงาน ๓. หลักการครองคน และ ๔. หลักธรรมาภิบาล trainreport_000305_118.pdf มีจิตสำนึกในการประพฤติชอบ ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง05/08/2558
M22 :: การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ความสำคัญ ความหมายของระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบ การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในสนับสนุนการบริหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงงาน สร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโดยใช้สารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรต้องการ มุมมอง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ trainreport_000305_119.pdf มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สามารถเลือกใช้และให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในสนับสนุนการบริหาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงงานในหน่วยงานได้ การอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 05/08/2558
A01 :: วิชาที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ  หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มี 6 ชนิด คือ 1. หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไป 2. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน 3. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ 4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น ๆ trainreport_000305_104.pdf สามารถบริหารระบบงานสารบรรณและเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ การอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ นี้จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 16/06/2558
AEC05 :: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับข้าราชการ  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ที่วังสราญรมย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ต่อมามีประเทศเข้าเป็นสมาชิกเพิ่ม ได้แก่ บรูไนดา รุสซาลาม (8 มกราคม 2527) และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ กลุ่ม CLMV ได้แก่ เวียดนาม (28 กรกฎาคม 2538) สปป.ลาว และพม่า (23 กรกฎาคม 2540) และสมาชิกใหม่ล่าสุด คือ กัมพูชา (30 เมษายน 2542) ปัจจุบันอาเซียนมี สมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ trainreport_000305_105.pdf ได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับการปฏิบัติงานราชการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลการอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ นี้จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 16/06/2558
AEC08 :: บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  หน่วยที่ 1 แนวโน้มการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกในทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยที่ 2 ประสบการณ์ของต่างประเทศในการพัฒนาระบบราชการและการสร้างความพร้อมของข้าราชการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หน่วยที่ 3 นโยบายของรัฐบาลไทยที่ผ่านมาในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หน่วยที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทย และการสร้างความพร้อมของข้าราชการไทยที่ผ่านมาในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หน่วยที่ 5 ความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต หน่วยที่ 6 แนวโน้มการพัฒนาระบบราชการไทยและการสร้างความพร้อมของข้าราชการไทยเพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หน่วยที่ 7 บทบาทเชิงรุกของข้าราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต หน่วยที่ 8 บทบาทเชิงรุกของข้าราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : กรณีตัวอย่างการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 trainreport_000305_106.pdf สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเชิงรุกให้แก่ข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพการอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ นี้จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 16/06/2558
AEC09 :: การทำงานในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ การทำงานในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ ได้แก่ แนวคิดการร่วมกลุ่มในภูมิภาค ตัวอย่างของการรวมตัว และประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมตัว ความพยายามของ ASEAN การขยายความร่วมมือของ ASEAN เป็น ASEAN +3 +6 +8 การก่อตั้ง ASEAN Community การพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาคมที่สมบูรณ์ และก่อตั้งองค์กรเหนือชาติ trainreport_000305_107.pdf สามารถทำงานในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ นี้จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 16/06/2558
D14 :: เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ  การเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ ดังนี้ 1. การเขียนชื่อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ 1.1 หลักในการเขียนของหนังสือติดต่อราชการ 1.2 ข้อบกพร่องในการเขียนชื่อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ 1.3 การแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนชื่อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ 2. การเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ 2.1 หลักในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ 1. ประเภทปกติธรรมดา 2. ประเภททำความไม่พึงพอใจ 3. ประเภททำความพึงพอใจ 4. ประเภทโน้มน้าวจูงใจ 2.2 ข้อบกพร่องในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ศิลปะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ความรู้เกี่ยวกับระบบงานในเรื่องที่มีหนังสือไป 2.3 การแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ศิลปะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ความรู้เกี่ยวกับระบบงานในเรื่องที่มีหนังสือไป trainreport_000305_108.pdf สามารถเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการได้การอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ นี้จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 16/06/2558
AEC12 :: การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ การเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) กลไกการขับเคลื่อน และ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติ trainreport_000305_109.pdf สามารถเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ นี้จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 16/06/2558
AEC13 :: ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน สามารถเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน โดยการให้สำรวจแนวความคิดของตัวเอง การเรียนรู้เรื่องทัศนคติเชิงบวก การสร้างทัศนคติที่ดีกับการทำงาน คุณสมบัติของนักคิดเชิงบวก การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง trainreport_000305_110.pdf ผู้ฝึกอบรมจะมีทัศนคติที่ดีในการทำงานในยุคอาเซียนเชิงบวกการอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ นี้จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 16/06/2558
L02 :: ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ดังนี้ การประชุม First Meetings - Personal Introduction - Describing Your Jobs - Friendly Welcomes - Review Exercise1 การแนะนำองค์กร Presenting your company/organization - Describing your company/organization - Facts and Figures - Company History - Personal Profiles - Review Exercise2 การติดต่อสื่อสาร Exchanging Information - Product Details - Telephoning - Emailing/Letter writing - Review Exercise3 การวางแผนอนาคต Planning Ahead - Arrangements - Staying in Touch - Review Exercise4 trainreport_000305_111.pdf สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานได้ การอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ นี้จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 16/06/2558
L13 :: ภาษาลาว  ทำความรู้จักกับภาษาลาว พยัญชนะ สระและวิธีการออกเสียง การสะกดคำ และแต่งบทสนทนาอย่างง่าย การสนทนาอย่างง่าย และการนำไปประยุกต์ใช้ trainreport_000305_112.pdf สามารถรู้จักและใช้ภาษาลาวได้ในระดับหนึ่งการอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ นี้จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 16/06/2558
LA01 :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ -หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ การใช้บังคับของระเบียบฯ ประเภทการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -การซื้อการจ้าง ได้แก่ วิธีซื้อและวิธีจ้าง คณะกรรมการ อำนาจในการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง - การจ้างที่ปรึกษา - สัญญา - การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ - การลงโทษผู้ทิ้งงาน - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 trainreport_000305_113.pdf สามารถดำเนินการพัสดุได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุการอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) ที่ http://ocsc.chulaonline.net/ นี้จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปราชการ และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในจ่ายค่าเดินทางและที่พัก ได้อีกทางหนึ่ง 16/06/2558
LA02 :: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง trainreport_000305_102.pdf มีความรู้ความเข้าใจกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ความรู้ทั่วไป และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การอบรมนี้เป็นการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e - Learning)ซึ่งดีมาก และเหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp07/05/2558
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ใหม่ สำหรับผู้ประเมินที่ผ่านการอบรม รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 ของ สกอ. การชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใหม่ ปี ๒๕๕๗ ของ สกอ. แนวคิดการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ (Peer review) ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ใหม่ ปี ๒๕๕๗ ของ สกอ. และแนวคิดการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ (Peer review)  27/03/2558
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 29 พฤภาคม 2558 ระยะที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2558 เปิดโครงการ ตรวจสุขภาพ อบรมให้ความรู้ โดยวิทยากร: คุณมานพ ศรีชมพู คุณพัชรี เพชรประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก นครสวรรค์ และอาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ อภิปรายให้ความรู้ ในหัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพเพื่ออนามัยที่ดี และผู้เข้าอบรมได้รับการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ก่อนปฏิบัติกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระยะที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2558 ปฏิบัติกิจกรรม โยคะ และแอโรบิค ระยะที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 สรุปผลโครงการ ผู้เข้าอบรมได้รับการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรม และปฏิบัติกิจกรรม โยคะ และแอโรบิค ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2558 จากนั้นจะทำการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสรุปผลโครงการ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ควรจัดให้ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 12/03/2558
ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น EBSCOhost อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost สนับสนุนโดย โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย วิทยาการ: คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช สรุปเนื้อหา 1.แนะนำฟังส์ชั่นการเพิ่มข้อมูลใหม่ของ ฐานข้อมูล EBSCO 2.มีฐานข้อมูลใหม่ที่เปิดให้เข้าใช้บริการเพิ่ม 5 ฐาน คือ 1) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text 2) ฐานข้อมูล Academic Search Premier 3) ฐานข้อมูล Computer & Applied Science Complete 4) ฐานข้อมูล Education Research Complete และ 5) ฐานข้อมูล H.W.Wilson ติดตามได้ใน(www.ebscohost .com) 3.การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของEBSCO จากภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดpassword ได้เอง (โดยใช้ UserName: nsru123 และ Password: library ) โดยตั้งได้ไม่จำกัดUser และ ID และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ฐาน 4.สามารถสืบค้นผ่านหน้าจอภาษาไทยได้ โดยเข้าไปกำหนดเลือกภาษาที่ช่องLanguages บริเวณมุมบนด้านขวา 5.มีตัวช่วยสะกดคำ(Auto complete keyword)ช่วยในการสะกดคำให้เหมือนในGoogle ในหน้าจอการสืบค้นแบบพื้นฐาน 6.หน้าจอการสืบค้นขั้นสูง หากเลือกการสืบค้นแบบ Smart Text จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องจำเครื่องหมายที่ใช้ในการสืบค้น เช่น(* ,and ,or,…)เพียงแค่แต่งประโยคใส่ลงไป จากนั้นผลการสืบค้นก็จะปรากฏออกมา 7.ข้อมูลในฐาน EBSCO ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง ข้อมูลเนื้อหา สามารถ copy ได้ทั้งหมด 8.หลังการแก้ไขข้อมูลในส่วนของ Refine your results ทุกครั้งให้คลิกอัพเดทข้อมูลทุกครั้ง จากนั้นข้อมูลประเภทที่ถูกเลือกจะปรากฎขึ้นมาทั้งหมด 9.เพียงใช้เมาส์ ชี้ที่ Preview icon หรือ บริเวณแว่นขยาย หน้าบทคัดย่อก็จะปรากฎขึ้นมาให้ได้อ่าน โดยที่ไม่ต้องคลิกเข้าไปยังหน้า Abstract โดยตรง 10.บทความจากฐาน EBSCO สามารถแปลเปลี่ยนภาษาได้ถึง 33 ภาษา และอ่านออกเสียงได้ 3 ภาษา ทั้งนี้สามารถกำหนดความเร็วในการอ่าน และเลือกสำเนียงได้ด้วย 11.ภายในฐาน EBSCO มีวารสารมากกว่า 4,000 รายชื่อ 12. มีฐาน e-Book ซึ่ง ม.ราชภัฏ จะสามารถยืมได้ไม่จำกัดจำนวน เนื่องจากได้ดำเนินการจัดซื้อด้วย 13.มีบทเรียนจากมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด มาให้เลือกเรียนด้วย trainreport_000305_97.pdf บริษัท EBSCO Publishing ได้เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ ของ สกอ. ใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่ง EBSCO Discovery Service (EDS) คือ การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงครั้งเดียว)จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary) ผ่านช่องทางเดียวคือ Single Search หรือ EDS ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้สำนักวิทยบริการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดให้มีบริการสืบค้นระบบ EBSCO Discovery Service (EDS) ในแบบที่เรียกว่า Single Search ซึ่งปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักฯ http://aritc.nsru.ac.th/database.phpท่านที่สนใจสามารถใช้บริการสืบค้นระบบดังกล่าว ได้ที่ single search @nsru single search มีลักษณะการค้นเหมือน google ทำให้ผูัใช้ค้นง่าย และสะดวก 23/03/2558
การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาวิจัย แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญา และอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี จำนวน 33 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 8 คน และอาจารย์สาขาวิชาเคมี 6 คน รวมทั้งหมด 47 คน สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเคมีและด้านวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการวิจัย และวิทยานิพนธ์ได้  08/06/2562
การจัดอบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ- มีการจัดอบรมให้บุคลากรในส่วนของข้าราชการ และหนักงานมหาวิทยาลัย แต่บุคลากรยังต้องมาปฏิบัติงานประจำ และต้องจัดแบ่งเวลาไปอบรมด้วย ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาที้่กำหนด - มหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดทำกรอบตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร - บุคลากรที่เข้ารับการอบรมบางส่วน ยังขาดคุณสมบัติในการทำผลงาน เช่น อายุงานเกณฑ์ที่จะทำได้ การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยจะต้องนำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด มาศึกษาดูว่าในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ให้ทำอะไรบ้าง ต้องนำมาใส่ไว้ในงานที่จะขอกำหนดด้วย จากนั้นจึงจะกำหนดให้บุคลากรดำเนินการประเมินค่างาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและผลงาน เกณฑ์การประเมิน ขั้นตอนการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องดำเนินการวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับชำนาญการ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน และกระบวนการจัดทำเอกสารในการขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย เงือนไขการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ที่เกี่ยวข้อง 1. ต้องเป็นกรอบตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง 2. ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณ 3. ไม่มีผลทำให้อัตรากำลังเพิ่มขึ้น 4. คำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อน การประเมินค่างาน มีหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนที่ 2. ความยุ่งยากของงาน ส่วนที่ 3. การกำกับตรวจสอบ ส่วนที่ 4. การตัดสินใจ ในการประเมินค่างานจะต้องเขียนเปรียบเทียบหน้าที่และความรับผิอชอบของตำแหน่งเดิมกับตำแหน่งใหม่ โดยดูจากคุณภาพของงานเดิมและงานใหม่ และความยุ่งยาก ความซับซ้อนของงานเดิมและงานใหม่ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก มีองค์ประกอบดังนี้ - รายละเอียดของการปฏิบัติงาน - กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน - ตัวอย่างคำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มต่าง ๆ (ถ้ามี) - แนวทางในการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นโครงการที่ดีมาก หากทางมหาวิทยาลัยสามารถให้บุคลากรจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ สามารถช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับความก้าวหน้า มั่นคง และสามารถสร้างสรรคงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป  
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลวิจัยการบริหารการศึกษา- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อาคาร 14 ชั้น 7 ค่อนข้างช้า - ไม่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาได้ใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ แต่นักศึกษาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการเข้าค้นข้อมูลได้ ดำเนินการแนะนำการเลือกใช้ฐานข้อมูลด้านการศึกษาจากฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคนิคในการสืบค้นเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศตามที่ต้องการ วิธีสืบค้นฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสาขาบริหารการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน 80 คน สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ และสามารถสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ได้  08/03/2558
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558จำนวนบุคลากรที่ออกไปให้บริการ และระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีจำกัด ให้คำแนะนำด้านวิชาการความรู้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และสร้างความร่วมมือในการจัดการห้องสมุดให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากร โดยมีห้องสมุดจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1. ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2. ห้องสมุด ศูนย์การศึกษา มจร.พิจิตร หน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร 3. ห้องสมุด รร.บ้านนากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 4. ห้องสมุด รร.บ้านหนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 5. ห้องสมุด รร.บ้านคลองน้ำโจน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 6. ห้องสมุดศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เริ่มก่อตั้ง) 1. จัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด โดยการกำหนดแถบสี เพื่อให้เด็ก และเยาวชนสามารถเข้าใช้และจัดเก็บคืนชั้นได้โดยสะดวก โดยจัดแบ่งออกเป็น 5 หมวดใหญ่ - มอบหนังสือชุด ประชาคมอาเซียนให้แก่ห้องสมุด 1 ชุด พร้อมหนังส