ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายสว่าง แป้นจันทร์
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000593 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแป้งกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพยั่งยืนบ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000538 การศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่ความเย็นของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000515 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตถั่วงอกเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพยั่งยืนบ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์ รองหัวหน้าโครงการวิจัย
R000000514 การพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แสมดำเพื่อเศรษฐกิจชุมชนในเขตจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย
R000000480 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ว่าด้วยอุปกรณ์ป้องกันการเจือปนของเมล็ดพันธุ์และซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000322 การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการให้บริการแพทย์แผนไทย หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000297 การศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]