ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายภิญโญ ชุมมณี
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000587 การออกแบบเตาอบและปรับปรุงกระบวนการรมควันปลา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านปลา แม่ลำจวน ผู้ร่วมวิจัย
R000000525 การวิเคราะห์เตาความร้อนสำหรับกลุ่มเกษตรปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย
R000000480 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ว่าด้วยอุปกรณ์ป้องกันการเจือปนของเมล็ดพันธุ์และซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000444 การพัฒนาถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นโดยกระบวนการแยกสลายด้วยพลังงานความร้อนแบบไพโรไลซิสเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและกักเก็บคาร์บอนในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ผู้ร่วมวิจัย
R000000437 การสร้างความเข้มแข็งให้โรงสีข้าวสามารถแข่งขันได้ โดยการออกแบบและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา : โรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000425 การสร้างความเข้มแข็งให้โรงสีข้าวสามารถแข่งขันได้ โดยการออกแบบและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา : โรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000413 การพัฒนาระบบน้ำหยดสำหรับพืชผักสวนครัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนควบคุมระบบการทำงานอัตโนมัติผ่านเครือข่ายไร้สาย ผู้ร่วมวิจัย
R000000356 การพัฒนาโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดินระบบอัตโนมัติ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000349 การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งปลาช่อนแบบถาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000322 การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการให้บริการแพทย์แผนไทย ผู้ร่วมวิจัย
R000000297 การศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ผู้ร่วมวิจัย
R000000294 การพัฒนาถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นโดยกระบวนการแยกสลายด้วยพลังงานความร้อนแบบไพโรไลซิสเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและกักเก็บคาร์บอนในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ผู้ร่วมวิจัย
R000000223 การพัฒนาโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดินระบบอัตโนมัติ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
การทอดสอบและพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยผงข้าวกล้องงอกสำหรับโรงสีข้าวชุมชนวารสารระดับชาติผู้แต่งหลักนายภิญโญ ชุมมณี
นายวีระชาติ จริตงาม
การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยผงข้าวกล้องงอกสำหรับโรงสีข้าวชุมชนวารสารระดับชาติผู้แต่งหลักนายภิญโญ ชุมมณี
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]