ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000653 การเพิ่มมูลค่าของเสียในห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์โกโก้เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ผู้ร่วมวิจัย
R000000652 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการผลิตอุปกรณ์การเกษตร ด้วยโปรแกรม AppSheet ผ่านระบบออนไลน์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000593 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแป้งกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพยั่งยืนบ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000572 การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและวิถีการตลาดหนูพุกเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย
R000000515 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตถั่วงอกเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพยั่งยืนบ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000420 ชุดปลูกผักแอโรโพนิกส์แนวตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย
R000000244 การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรับมือภัยพิบัติในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000237 การจัดการขยะแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]