กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายนัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/02/255826/01/2562รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2549ครุศาสตรอุสาหกรรมมหาบัณฑิตเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมDesign (Industrial Design)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThailand
ปริญญาตรี2544วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000640 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าวัฒนธรรมเชิงนิเวศศิลป์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเสริมพลังท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000536 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กะลาและงานไม้ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000406 แนวทางการพัฒนาเครื่องทอลายและการย้อมสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ผู้ร่วมวิจัย
R000000292 แนวทางการนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000260 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตองแห้งโดยการพัฒนาเครื่องควั่นเกลียวและการย้อมสี ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น      
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564      
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560      
มาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย "Human Subject Protection - Standard Course"      
English Camp      
หลักสูตรการเสริมทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ ภายใต้โครการ ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs      
วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒      
อาจารย์นิเทศงานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๑      
การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.3,4,5,6 และ 7      
การฝึกอบรีม "Active Learning Approach"      
ประกาศนียบัตร โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา      
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเขียนแบบเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Auto CAD (2 มิติ)      
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ระดับประชาชนทั่วไป โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังงานหารสองของสถาบันฯ