ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 13/11/2558
ได้จัดโครงการวิทยบริการสัญจร เข้าพบบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 03/11/2557
เปิดช่องทางให้คณะ/สถาบัน/สำนักนำข้อมูลบุคลากรไปแสดงในหน้าเว็บ 02/12/2556
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ NSRU MIS และการให้ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานเพิ่มเติม 07/11/2556
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลความต้องการของระบบเชิงลึก ระบบ NSRU-MIS 18/10/2556
ภาพกิจกรรม MIS ดูทั้งหมด


ประชุมหารือระบบ NSRU-MIS ระยะที่ 3
วันที่ 22/8/2559 14:54:34


การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 13/11/2558 18:17:32


ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ 26/10/2558 23:45:32


การประชุมเตรียมความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 26/10/2558 23:38:51


ประชุมกลุ่มกับกลุ่มงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับข้อมูลนำเข้า MIS ระบบบุคลากร
วันที่ 15/10/2558 17:06:17


ประชุมกลุ่มย่อยประชุม work shop ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร NSRU MIS ระบบวิจัย
วันที่ 15/10/2558 11:55:41


อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ (NSRU-MIS)
วันที่ 8/10/2558 16:36:21


การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 8/10/2558 16:04:03
copyright ©2012 Nakhon Sawan Rajabhat University
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
398 Sawanwithi Rd. Amphur Muang, Nakhon Sawan Province, 60000, Thailand.
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522