หัวข้อ: การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด: วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันที่: 8/10/2558 16:04:03

จำนวนรูปภาพ: 5

กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด