หัวข้อ: การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายละเอียด: โดยได้เรียนเชิญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงานจากคณะทำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วประภาฬ ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)


วันที่: 13/11/2558 18:17:32

จำนวนรูปภาพ: 18

กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด