หัวข้อ: ประชุมหารือระบบ NSRU-MIS ระยะที่ 3

รายละเอียด: วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (NSRU MIS) ระยะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ


วันที่: 22/8/2559 14:54:34

จำนวนรูปภาพ: 11

กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด