หัวข้อ: ประชุมกลุ่มย่อยประชุม work shop ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร NSRU MIS ระบบวิจัย

รายละเอียด: วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่: 15/10/2558 11:55:41

จำนวนรูปภาพ: 4

กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด