หัวข้อ: การประชุมเตรียมความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด: ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันที่: 26/10/2558 23:38:51

จำนวนรูปภาพ: 5

กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด