กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางมาศสกุล ภักดีอาษา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/02/255816/02/2558ตำแหน่งอื่น ๆคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2549วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)3D Animation/Digital Effectsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2546วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 3D Animation/Digital Effectsมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000266 การแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000244 การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรับมือภัยพิบัติในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000237 การจัดการขยะแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ NSRU-MIS      
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน      
การพัฒนาคุณภาพ มคอ.2 – มคอ. 7 เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร      
การพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน      
การจัดทำ มคอ.3-5 และการประเมินผลการเรียนรู้      
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดการใช้พลังงานในการเดินทางภายในเมือง ครั้งที่ 4 เมืองจักรยานนครสวรรค์      
การอบรมสหกิจศึกษา      
สัมมนา โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก      
วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน      
อบรมการจัดการเรียนรู้ Active learning       
การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)      
การประชุมโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning      
สัมมนาการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ      
การประชุมการจัดทำ มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF      
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การจัดการขนส่งข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ต.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์” การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11       
การประชุมผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน      
การนำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน      
Certificate of Achievement : Energy Efficiency Improvement for Building      
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมย่างยั่งยืน       
นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ข้าวเปลือก กรณีศึกษา ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์” การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10      
Certificate of Achievement : Carbon Footprint of Products (21Hrs)       
Certificate of Achievement : The Transportation Institute Chulalongkorn University      
Certificate of Achievement : Life Cycle Assessment (21Hrs)