ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายปฐมพงค์ จิโน
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000631 ระบบเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์ชนิดไหลลงหลายคอคอดจากพลังานหมุนเวียนไมยราบยักษ์ประยุกต์ให้ความร้อนโดยเทคโนโลยีรังสีอินฟาเรด หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000587 การออกแบบเตาอบและปรับปรุงกระบวนการรมควันปลา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านปลา แม่ลำจวน ผู้ร่วมวิจัย
R000000554 สมบัติของไบโอชาร์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000525 การวิเคราะห์เตาความร้อนสำหรับกลุ่มเกษตรปลอดภัย หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000517 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักตอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000416 การจัดการฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะด้วยระบบควบคุมระยะไกลเพื่อลดการใช้แรง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000361 ผลกระทบของความเร็วลมที่มีต่อระบบระบายความร้อนแบบรางน้ำสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000129 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบแผงรับความร้อนรังสีอาทิตย์จากวัสดุเหลือใช้ ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]