ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายถิรายุ ปิ่นทอง
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000647 การพัฒนาระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในไร่แสงอรุณ หจก.ภาสิน ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000591 การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งฝรั่งสามรสโดยใช้เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฝรั่งบ้านมะเกลือ ม. 7 หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000535 การศึกษาการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในชุมชน ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รองหัวหน้าโครงการวิจัย
R000000480 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ว่าด้วยอุปกรณ์ป้องกันการเจือปนของเมล็ดพันธุ์และซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000470 การศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหลโดยใช้กังหัน ชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000469 การวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานและทดสอบประสิทธิภาพในระบบสูบน้ำอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกโดยกังหันลมแนวแกนตั้งร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ในเขตอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000444 การพัฒนาถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นโดยกระบวนการแยกสลายด้วยพลังงานความร้อนแบบไพโรไลซิสเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและกักเก็บคาร์บอนในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ผู้ร่วมวิจัย
R000000415 นวัตกรรมโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน ระบบทำความเย็นสารละลายธาตุอาหาร ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000413 การพัฒนาระบบน้ำหยดสำหรับพืชผักสวนครัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนควบคุมระบบการทำงานอัตโนมัติผ่านเครือข่ายไร้สาย ผู้ร่วมวิจัย
R000000396 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแต๋นโดยการประยุกต์การอบแห้งข้าวแต๋นด้วยความร้อนจากเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000362 การออกแบบและสร้างเครื่องรีดนมโค โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นแหล่งพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย
R000000333 การเพิ่มประสิทธิภาพและเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการกลั่นเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาลโดยใช้เครื่องกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานร่วม: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวกระทุ่ม ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000296 การวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานและทดสอบประสิทธิภาพในระบบสูบน้ำอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกโดยกังหันลมแนวแกนตั้งร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ในเขตอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000294 การพัฒนาถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นโดยกระบวนการแยกสลายด้วยพลังงานความร้อนแบบไพโรไลซิสเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและกักเก็บคาร์บอนในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ผู้ร่วมวิจัย
R000000291 นวัตกรรมระบบสูบน้ำแบบไฮบริด พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลม สำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยผู้วิจัย
R000000274 การพัฒนาเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กทริก โดยใช้ระบบลูกกลิ้ง สำหรับการเลี้ยงนกกระทาในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000224 การออกแบบและสร้างเครื่องรีดนมโค โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นแหล่งพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย
R000000217 การพัฒนาเครื่องอบผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงสำหรับเด็กวัยทารกจากสมุนไพรไทย 6 ชนิด โดยการประยุกต์การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานร่วม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000169 นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวเมล็ดเดี่ยวเพื่อการเพาะปลูกแบบนาโยน ผู้ร่วมวิจัย
R000000163 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแต๋นโดยการประยุกต์การอบแห้งข้าวแต๋นด้วยความร้อนจากเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000159 เครื่องกลั่นเอทานอลจากกากน้ำตาลด้วยหลอดแก้วรับรังสีอาทิตย์รวมแสงแบบพาราโบลิก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000129 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบแผงรับความร้อนรังสีอาทิตย์จากวัสดุเหลือใช้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000117 เครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย
R000000116 การผลิตไบโอแบตเตอรี่จากผลไม้และกรดผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
Energy consumption rate in ethanol refinery process from cassava slurry by energy hybrid with solar cell: a case study on Baan Hua Krathum, Pikun District, Chumsaeng, Nakhonsawanบทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติผู้แต่งหลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นและอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขอบเครื่องปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับเซลส์แสงอาทิตย์วารสารระดับนานาชาติผู้แต่งหลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]