ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสิริพร ปาณาวงษ์
หน่วยงานสังกัด :คณะครุศาสตร์ > ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000612 การยกระดับนวัตกรรมชุมชนสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จากปูมประวัติศาสตร์สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน รองหัวหน้าโครงการวิจัย
R000000559 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000250 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย
R000000219 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000099 การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนคนต้นน้ำเจ้าพระยา สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนคนต้นน้ำเจ้าพระยาวารสารระดับชาติผู้แต่งหลักนางสิริพร ปาณาวงษ์
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]