ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวพรพรรณ จิอู๋
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000656 การศึกษาวิธีสกัดแอนโทไซยานินเพื่อการผลิตน้ำกระเจี๊ยบเข้มข้นเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000520 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่สับปะรด หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000487 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากไหมและซังข้าวโพดหวานสีแดง "ราชินีทับทิมสยาม" หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000396 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแต๋นโดยการประยุกต์การอบแห้งข้าวแต๋นด้วยความร้อนจากเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000364 การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา ผู้ร่วมวิจัย
R000000198 การศึกษาระยะเวลาการเก็บเกี่ยวมะเฟืองที่เหมาะสมต่อการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย
R000000163 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแต๋นโดยการประยุกต์การอบแห้งข้าวแต๋นด้วยความร้อนจากเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]