รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000411 ผลของการล้างด้วยน้ำโอโซนและน้ำเย็นต่อการควบคุมเชื้อ สารแอนตีออกซิแดนท์ และคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน ผู้ร่วมวิจัย
R000000410 ผลของการใช้ ดีดี. ดินเดิม เอ็นไซม์ ต่อการย่อยสลายตอซังและฟางข้าวในแปลงนา ผู้ร่วมวิจัย
R000000388 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการศัตรูข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาชลประทาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000387 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการศัตรูข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาชลประทาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000270 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการศัตรูข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาชลประทาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000207 พัฒนาชุมชนในการผลิตเห็ดปลอดสารพิษโดยชีววิธีและสารสกัดพืชสมุนไพรในจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
การศึกษาประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรืยบาซิลลัสและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรงราดำของเห็ดนางฟ้าภูฐานวารสารระดับชาติผู้แต่งหลัก-ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
ประสิทธิภาพน้ำสกัดพืชที่หมักด้วยเชื้อรา Trichoderma viride และ Rhizopus oligosporus ในการควบคุมโรคไหม้ของข้าววารสารระดับชาติผู้แต่งหลัก-ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
Fungal Disease Control and Postharvest Quality During Storage of Rambutan (Nephelium lappaceum L. cv. Rong-Rien) Fruits Treated with Preharvest Application of Trichoderma harzianum and Chelated Calcium.วารสารระดับนานาชาติผู้แต่งหลัก-ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]