กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสิริพร บูรณาหิรัณห์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
19/09/256319/09/2567หัวหน้าสาขา ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2554การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2555การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)การวิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2538ครุศาสตร์บัณฑิตค.บ.(การประถมศึกษา)วิจัยและประเมินผลการศึกษาสถาบันราชภัฎกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานประเทศสัดส่วนการทำงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนคนต้นน้ำเจ้าพระยาวารสารระดับชาติไทย100ผู้แต่งหลักนางสิริพร ปาณาวงษ์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000612 การยกระดับนวัตกรรมชุมชนสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จากปูมประวัติศาสตร์สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน รองหัวหน้าโครงการวิจัย
R000000559 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000250 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย
R000000219 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000099 การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนคนต้นน้ำเจ้าพระยา สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล