กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายดนุวัศ อิสรานนทกุล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2551วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์Computer ScienceมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2547วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์Computer ScienceมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000269 การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษภาคสนามในเขตเครือข่ายสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000246 การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรค มือเท้าปากในเขตเครือข่ายสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000204 การตรวจหาการทำซ้ำผลงานทางวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
Entering to ASEAN community (2nd Phase)      
อบรมการทำธุรกิจเบื้องต้น การทำซิลค์สกรีนผ้าพิมพ์ลาย      
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน