รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000204
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การตรวจหาการทำซ้ำผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Paraphrase Detection
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :การตรวจคำซ้ำ, การคัดลอกผลงานทางวิชาการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :80000
งบประมาณทั้งโครงการ :80,000.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :19 กุมภาพันธ์ 2559
วันสิ้นสุดโครงการ :18 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยพื้นฐาน(ทฤษฎี)/บริสุทธิ์
กลุ่มสาขาวิชาการ :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชาการ :สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาการ :วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : ไม่เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :ในทางการศึกษา และแวดวงด้านวิชาการ นักศึกษาและนักวิชาการนั้น จำเป็นต้องผลิตผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับเบื้องต้น อย่างการทำแบบฝึกหัด หรือรายงานประจำในแต่ละวิชา ไปจนกระทั่ง การทำวิจัย การทำโครงงาน การแต่งและเรียบเรียงตำรา รวมไปถึงอื่น ๆ ที่เป็นการพัฒนาแวดวงวิชาการ อย่างไรก็ตาม ในการผลิตผลงานวิชาการนั้น อาจทำให้เกิดการทำซ้ำผลงานทางวิชาการขึ้นมาได้ เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบการทำซ้ำนั้นเป็นไปอย่างจำกัด เช่น เครื่องมือที่ใช้ยังไม่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย หรือไม่ก็ยากต่อการเข้าถึงเครื่องมือ ดังนั้น จึงทำให้ ผู้ผลิตผลงานวิชาการเหล่านั้น ไม่ทราบว่า ตนเองได้ทำซ้ำบางส่วนผลงานวิชาการจากบุคคลอื่นหรือไม่ กอร์ปกับ มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการคัดลอกผลงานทำได้อย่างง่าย และสะดวกมากขึ้น ดังนั้นการจัดทำระบบการตรวจหาการทำซ้ำผลงานทางวิชาการ จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อความเอกสารงานวิชาการประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษา และ นักวิชาการสามารถหลีกเลี่ยงการทำซ้ำผลงานวิชาการจากนักวิชาการทางอื่น และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างและคุ้มครองผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี
จุดเด่นของโครงการ :-
วัตถุประสงค์ของโครงการ :1. เพื่อหาวิธีการตรวจหาการทำซ้ำผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้างเครื่องมือให้กับนักวิชาการใช้ในการตรวจหาการทำซ้ำผลงานทางวิชาการ 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจหาการทำซ้ำผลงานทางวิชาการ
ขอบเขตของโครงการ :1. ประยุกต์ใช้กับเอกสารภาษาไทย 2. ใช้ทดสอบเบื้อต้นกับตัวอย่างเอกสารทางวิชาการภายใน ม.ราชภัฏนครสวรรค์เท่านั้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :ด้านวิชาการ 1. ได้ผลงานวิชาการเพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจหาการทำซ้ำผลงานทางวิชาการ 2. การบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพอวเตอร์และทางด้านภาษาศาสตร์เข้าด้วยกัน 3. ได้เครื่องมือที่ใช้งานการตรวจหาการทำซ้ำผลงานทางวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาหรือแนะแนวการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ 4. เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวิชาการทั้งในตัวนักศึกษา และทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากจะมีความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ำกับงานวิชาการที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :ใช้กระบวนการทางด้านภาษาธรรมชาติใช้ดำเนินการวิจัย โดยงานวิจัยจะประกอบไปด้วยส่วนประมวลผลก่อน สำหรับคำที่จะดำเนินการเปรียบเทียบเพื่อหาการทำซ้ำ และกระบวนการเชิงลึกทางคอมพิวเตอรื เพื่อใช้ในการประมวลผลส่วนที่เหลือประกอบไปด้วย 1. การตรวจสอบข้อความที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยใช้ Longest Commom Subsequence(LCS) 2. การตรวจคำที่มีความหมายเหมือนกัน โดยใช้วิธีการของ Wu และ Palmer 3. การตรวจหาความเหมือนกันของประโยค โดยใช้ Joint Metrix
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :178 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางปัทมนันท์ อิสรานนทกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย40
นายถิรภัทร มีสำราญ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30
นายดนุวัศ อิสรานนทกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด