กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000269 การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษภาคสนามในเขตเครือข่ายสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000246 การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรค มือเท้าปากในเขตเครือข่ายสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000204 การตรวจหาการทำซ้ำผลงานทางวิชาการ หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล