กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุจิตรา อยู่หนู
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/02/256631/01/2570หัวหน้าสาขา ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2560ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยบูรพาThailand
ปริญญาโท2551วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตThailand
ปริญญาตรี2549สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000640 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าวัฒนธรรมเชิงนิเวศศิลป์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเสริมพลังท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000627 สร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอผ้าตีนจกจากแรงบันดาลใจ "ดอกพะยอม" สำหรับออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000536 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กะลาและงานไม้ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เลขานุการโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับสู่ Industry 4.0      
VR APP Development for Education and Learning      
การพัฒนาสื่ิอสามมิติเสมือนจริง Augment Reality (AR)      
การถ่ายทอดองค์ความรู้ใรนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เชิงนวัตกรรมให้กับสินค้าทางการเกษตร อาหาร และสุขภาพ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย"      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom      
การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙      
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์คสวามรู้ KBO จังหวัด      
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP