กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2552ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.(วิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืชศาสตร์)วิทยาศาสตร์การกีฬา – การฝึกและการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Thailand
ปริญญาโท2547วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2544วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานประเทศสัดส่วนการทำงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
การศึกษาประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรืยบาซิลลัสและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรงราดำของเห็ดนางฟ้าภูฐานวารสารระดับชาติไทย100ผู้แต่งหลัก-ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
ประสิทธิภาพน้ำสกัดพืชที่หมักด้วยเชื้อรา Trichoderma viride และ Rhizopus oligosporus ในการควบคุมโรคไหม้ของข้าววารสารระดับชาติไทย100ผู้แต่งหลัก-ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
Fungal Disease Control and Postharvest Quality During Storage of Rambutan (Nephelium lappaceum L. cv. Rong-Rien) Fruits Treated with Preharvest Application of Trichoderma harzianum and Chelated Calcium.วารสารระดับนานาชาติกรีซ100ผู้แต่งหลัก-ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000411 ผลของการล้างด้วยน้ำโอโซนและน้ำเย็นต่อการควบคุมเชื้อ สารแอนตีออกซิแดนท์ และคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน ผู้ร่วมวิจัย
R000000410 ผลของการใช้ ดีดี. ดินเดิม เอ็นไซม์ ต่อการย่อยสลายตอซังและฟางข้าวในแปลงนา ผู้ร่วมวิจัย
R000000388 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการศัตรูข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาชลประทาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000387 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการศัตรูข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาชลประทาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000270 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการศัตรูข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาชลประทาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000207 พัฒนาชุมชนในการผลิตเห็ดปลอดสารพิษโดยชีววิธีและสารสกัดพืชสมุนไพรในจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล