กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2558ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาThailand
ปริญญาเอก2558ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาThailand
ปริญญาโท2548รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรป.ม. รัฐศาสนศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์Thailand
ปริญญาตรี2546ศิลปศาสตรบัณฑิต Administration of organization developmentมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานประเทศสัดส่วนการทำงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
การปล่อยตัวชั่วคราวกับความเป็นธรรมทางสังคมที่เล็งเห็นโดยพนักงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา:ศึกษากรณีจังหวัดนครสวรรค์วารสารระดับชาติไทย100ผู้แต่งหลักนางสุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000504 รูปแบบการจัดการบึงบอระเพ็ดอย่างบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและการ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000366 กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท ที่ปรึกษาโครงการ
R000000259 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของ วัยรุ่นหญิงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000230 แนวทางการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000200 ความยากจนกับกระบวนการยุติธรรม ; กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000097 ความหมาย และรูปแบบพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ; กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
2019 Traning the Trainer      
Good Clinical Practice : GCP Training      
การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย      
Human Subject Protection – Standard Course       
วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers) รุ่นที่ 15      
Basic Human Subject Protection Course       
Workshop on Academic Writing and Paper Presentation       
โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ      
โครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและบริหารจัดการงานวิจัย :การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ      
การวิจัยคุณภาพภาคสนาม      
การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนมุ่งเป้าของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ      
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
Korea System of Government      
China System of Government      
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      
Has Successfully Completed Integrated Thematic Instruction Model