กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกันยาพร กุณฑลเสพย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตคอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThailand
ปริญญาเอก2560ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทัศนศิลป์และการออกแบบApplied Art DesignมหาวิทยาลัยบูรพาThailand
ปริญญาตรี2550ศิลปบัณฑิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000640 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าวัฒนธรรมเชิงนิเวศศิลป์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเสริมพลังท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000627 สร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอผ้าตีนจกจากแรงบันดาลใจ "ดอกพะยอม" สำหรับออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000536 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กะลาและงานไม้ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รองหัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล