กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
05/02/255812/02/2558ตำแหน่งอื่น ๆคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำรงตำแหน่ง
01/08/255726/01/2558ตำแหน่งอื่น ๆคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวศ.ม.(เทคโนโลยีวัสดุ)เทคโนโลยีวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีThailand
ปริญญาตรี2549วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)EngineeringมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000433 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผักไฮโดรโปนิกส์ จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000352 การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงานของสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยหลักการไคเช็น (Kaizen) หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000295 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000263 การวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพสำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000247 ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ของการให้บริการขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล