ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายเสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000592 การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งฝรั่งสามรสด้วยเครื่องพลิกฝรั่งหยีในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000529 การพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย
R000000432 การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000350 เครื่องกลั่นสมุนไพรประหยัดพลังงานระบบไฮบริด หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000282 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโซ่อุปทานข้าว กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย
R000000018 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโซ่อุปทานข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]