รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000592
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งฝรั่งสามรสด้วยเครื่องพลิกฝรั่งหยีในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :The development of technology for drying guava trio with a guava yee flipping machine in an automatic drying plant at Ban Makluea Guava Group Community Enterprise, Moo 7
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :เทคโนโลยีการอบแห้ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :10000
งบประมาณทั้งโครงการ :10,000.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 พฤศจิกายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ :01 มิถุนายน 2565
ประเภทของโครงการ :อื่นๆ
กลุ่มสาขาวิชาการ :อื่นๆ
สาขาวิชาการ :อื่นๆ
กลุ่มวิชาการ :อื่นๆ
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : ไม่สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :จากปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฝรั่งบ้านมะเกลือ ม. 7 ในจังหวัดนครสวรรค์นี้มีสมาชิกรวมกันในชุมชน 7 คนจาก 7 ครอบครัว ได้มีการพัฒนาสูตรและผลิตฝรั่งหยีหรือฝรั่งสามรส ประกอบด้วยรส หวาน เปรี้ยว เค็ม ขึ้นจนเป็นที่ยอมรับในรสชาต ความสะอาด และความอร่อย จนมีชื่อเสียงในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง จึงได้รับการติดต่อให้ไปออกบูทขายสินค้าตามงานต่างๆ ในประเทศอย่างมากมาย แต่ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการทำฝรั่งหยีคือกระบวนการอบแห้งในโรงอบแห้ง ซึ่งขั้นตอนการตากนี้พบว่ามีการสูญเสียฝรั่งที่ตากเยอะมากเนื่องจากอุณหภูมิในโรงอบบริเวณตรงกลางสูงทำให้ฝรั่งที่ตากบริเวณนั้นแห้งกรอบ และยังต้องใช้แรงงานคน 3-4 คน คอยพลิกกลับด้านฝรั่งตลอด 3 ชั่วโมงเพื่อลดการสูญเสีย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพลิกกลับด้านฝรั่งอัตโนมัติ เพื่อลดการสูญเสียฝรั่งที่แห้งกรอบและลดจำนวนแรงงานคน รวมถึงเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มระบบการไหลเวียนของอากาศเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องพลิกฝรั่งในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพลิกฝรั่งในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
จุดเด่นของโครงการ :เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องพลิกฝรั่งในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพลิกฝรั่งในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ :1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องพลิกฝรั่งในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติ 2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพลิกฝรั่งในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติ
ขอบเขตของโครงการ :- ออกแบบและสร้างเครื่องพลิกฝรั่งในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติ - ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพลิกฝรั่งในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :เครื่องพลิกฝรั่งในโรงอบแห้งแบบอัตโนมัติ
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :-
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :การศึกษาและวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งฝรั่งสามรส โดยคณะผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานในระบบต่างๆของเครื่อง การบำรุงรักษาเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการ
จำนวนเข้าชมโครงการ :211 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายเสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย20
นายณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นายสิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นายมนตรี ใจเยี่ยม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นายโกเมน หมายมั่น บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด