ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางศรัณรัตน์ คงมั่น
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000631 ระบบเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์ชนิดไหลลงหลายคอคอดจากพลังานหมุนเวียนไมยราบยักษ์ประยุกต์ให้ความร้อนโดยเทคโนโลยีรังสีอินฟาเรด ผู้ร่วมวิจัย
R000000587 การออกแบบเตาอบและปรับปรุงกระบวนการรมควันปลา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านปลา แม่ลำจวน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000554 สมบัติของไบโอชาร์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000525 การวิเคราะห์เตาความร้อนสำหรับกลุ่มเกษตรปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย
R000000517 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักตอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000495 เทคนิควิเคราะห์ไอสารหอมระเหยโดยใช้สสารขยายสัญญาณรามาณทำจากโฟม นาโนเซลภายใต้สภาวะความเย็นยิ่งยวด หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]