รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000588 กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการปลูกกล้วยไข่ เพื่อพัฒนาสู่การออกแบบบริการ ผู้ร่วมวิจัย
R000000519 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปพร้อมบริโภค แบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000240 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไผ่เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000136 แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติ รูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านชุมยาง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านชุมยาง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานีวารสารระดับชาติผู้แต่งร่วมนายจิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]