กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางเบญจพร รอดอาวุธ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/02/255826/01/2562รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครบวาระ
20/06/256314/06/2567รองอธิการบดี ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2541วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การอาหารวิทยาศาสตร์การอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2536วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารFood Scienceมหาวิทยาลัยหอการค้าThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000364 การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000331 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ผสมฟักทอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000327 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากกล้วยและมะขาม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000198 การศึกษาระยะเวลาการเก็บเกี่ยวมะเฟืองที่เหมาะสมต่อการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การทบทวน SOPs คณะกรรมการาบริหารจริยธรรมในมนุษย์      
แนวทางการดำเนินการวิจัยทางคลีนิกที่ดี      
หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย      
กฎหมายอาหารและการขออนุญาต      
นวัตกรรมจากข้าวและแป้งกล้วย      
retreat ผู้ประเมินระดับหลักสูตร      
EdPEX      
วิทยากรเครือข่ายของศูนย์วิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง GMP      
การแปรรูปอาหาร การเก็บรักษาอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร      
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning      
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา