กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายภูริพัศ เหมือนทอง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
15/03/255615/03/2560ตำแหน่งอื่น ๆศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวาระ
28/04/256028/04/2563รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2552วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)Information TechnologyมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2548วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน