กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายณัฐชัย นิ่มนวล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2561รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยมหิดลThailand
ปริญญาโท2553รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการภาครัฐแนวใหม่Public Administration (Public Management Administration)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ปริญญาตรี  รป.ม.(การจัดการภาครัฐแนวใหม่)สำหรับข้อมูลด้านบุคลากรที่จบระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000493 การศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public service) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000384 ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000261 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางปัญญาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสู่สังคมแห่งคุณภาพอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000119 การเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมแก่เยาวชนระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ออกแบบหนังสือและวารสารด้วยโปรแกรม Indesign CS6      
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Bootstrap