รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000493
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public service) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :The potential of local government to provide public services in electronic (e-Public service) to people and socially disadvantaged groups in Nakhon Sawan Province
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > สาขาวิชารัฐศาสตร์
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :354200
งบประมาณทั้งโครงการ :354,200.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 ตุลาคม 2561
วันสิ้นสุดโครงการ :30 กันยายน 2562
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :สังคมศาสตร์
สาขาวิชาการ :สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มวิชาการ :รัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : ไม่เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งทั่วไปประเทศ ได้มีการนำระบบการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เช่น การให้บริการเบี้ยยังชีพทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการงานทะเบียนราษฏร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบออนไลน์ การชำระภาษีออนไลน์ เป็นต้น แต่ด้วยศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งดูได้จากผลการประเมินผลในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่งไม่ตกการประเมินจำนวนมาก และบางแห่งไม่เข้ารับการประเมิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นในเบื้องต้นว่า การบริหารจัดการในองค์กรบางแห่งยังคงมีความไม่พร้อมในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์ในเรื่องการจัดบริการสาธารณะได้ผลการประเมินในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนน 62.68 ซึ่งต่ำกว่าเฉลี่ยรวมการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศได้ 71.68 (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558) จากข้างต้นเป็นการศึกษาจากการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบทั่วไปมีผลการดำเนินงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนัก แต่ยังไม่มีการศึกษาวัดผลประสิทธิภาพโดยเฉพาะจากการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการศึกษาศักยภาพจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Public service) ให้แก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จึงทำให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะได้อย่างครอบคลุม นอกจากนั้น จังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นจังหวัดอยู่กึ่งกลางระหว่างในเขตภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบน ซึ่งมีความหลากหลายในความต้องการของประชากรสูงมาก เนื่องจากมีประชากรหลายกลุ่มเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่ เช่น มาจากจังหวัดอุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นเรื่องยาก หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นต้องมีการเตรียมการศึกษาการพัฒนาการให้บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public service) ให้แก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการหรือเพื่อตองสนองต่อการต้องการของประชาชนที่แท้จริง และครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการรองรับยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 สืบต่อไป
จุดเด่นของโครงการ :หาแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public service) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ :1. เพื่อสำรวจรูปแบบและระดับศักยภาพการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Public service) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Public service) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public service) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์
ขอบเขตของโครงการ :ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1. ศึกษารูปแบบและระดับศักยภาพการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public service) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 2. ศึกษาสภาพปัญหาการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public service)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public service)ให้แก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :1) รูปแบบและระดับศักยภาพการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Public service)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 2) ปัญหา อุปสรรคของการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Public service)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Public service)ให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 4) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Public service) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :-
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :60 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาววรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย50
นายณัฐชัย นิ่มนวล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย50

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด