กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสมญา อินทรเกษตร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
20/06/256314/06/2567รองอธิการบดี ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท  พบ.ม.การบริหารการเงินและการคลังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000405 ตัวแบบการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000261 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางปัญญาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสู่สังคมแห่งคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
R000000233 ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย ผู้ร่วมวิจัย
R000000226 แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล