กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายกฤษณะ ร่มภูชัยพฤกษ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
11/07/256611/07/2570หัวหน้าสาขา ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน)วิศวกรรมพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2549วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ElectricalมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000587 การออกแบบเตาอบและปรับปรุงกระบวนการรมควันปลา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านปลา แม่ลำจวน ผู้ร่วมวิจัย
R000000554 สมบัติของไบโอชาร์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000525 การวิเคราะห์เตาความร้อนสำหรับกลุ่มเกษตรปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย
R000000517 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักตอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000416 การจัดการฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะด้วยระบบควบคุมระยะไกลเพื่อลดการใช้แรง ผู้ร่วมวิจัย
R000000361 ผลกระทบของความเร็วลมที่มีต่อระบบระบายความร้อนแบบรางน้ำสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000129 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบแผงรับความร้อนรังสีอาทิตย์จากวัสดุเหลือใช้ หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล