ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางศรัณยา เพ่งผล
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000542 ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการและคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาข้าวเจ้าขาว กข 43 หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000411 ผลของการล้างด้วยน้ำโอโซนและน้ำเย็นต่อการควบคุมเชื้อ สารแอนตีออกซิแดนท์ และคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000410 ผลของการใช้ ดีดี. ดินเดิม เอ็นไซม์ ต่อการย่อยสลายตอซังและฟางข้าวในแปลงนา หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000111 ผลของการรมโอโซนต่อคุณภาพการเก็บรักษาข้าวเจ้าขาวผสมข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
ผลของการรมโอโซนต่อคุณภาพการเก็บรักษาข้าวสารเจ้าผสมข้าวหอมมะลิบรรจุถุงวารสารระดับชาติผู้แต่งหลักนางสาวศรัณยา เพ่งผล
ผลของบรรจุภัณฑ์และการรมโอโซนต่อคุณภาพการเก็บรักษาของข้าวสารเจ้าผสมข้าวหอมมะลิวารสารระดับชาติผู้แต่งร่วม-ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
นางสาวศรัณยา เพ่งผล
ผลของสารละลายเกลือและการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลฝรั่งสดพันธุ์แป้นสีทองระหว่างการเก็บรักษาวารสารระดับชาติผู้แต่งหลักนางสาวศรัณยา เพ่งผล
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]