กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวเนรัญชลา จารุจิตร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ลาศึกษา

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2557ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ)Applied LinguisticsมหาวิทยาลัยมหิดลThailand
ปริญญาตรี2553ครุศาสตร์บัณฑิตครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000506 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ร่วมวิจัย
R000000473 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000133 การพัฒนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้วยรูปแบบการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการอบมรมสัมมนาเรือ่งการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย