กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุทธิกร แก้วทอง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2555การศึกษามหาบัณฑิตการศึกษามหาบัณฑิต Physical EducationมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาเอก2564การศึกษาดุษฎีบัณฑิตการศึกษาดุษฎีบัณฑิตพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาตรี2549วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์บัณฑิตPhysical Education and Sport ScienceมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000475 แผนที่ชาติพันธุ์ชุมชน : การจัดการระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เมืองปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000424 การพัฒนาชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการคิดคำนวณร่วมกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม ผู้ร่วมวิจัย
R000000403 การพัฒนาชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการคิดคำนวณด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม ผู้ร่วมวิจัย
R000000231 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล