กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอาภากร โพธิ์ดง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2560การศึกษาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรและการสอน3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2549การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2546ศศ.บ.พัฒนาสังคม 3D Animation/Digital EffectsมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000473 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย
R000000243 วัฒนธรรมข้าวและการดำเนินวิถีชีวิตชุมชนสู่บทเรียนท้องถิ่นชุมชน ไทยทรงดำ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000128 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน สำหรับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล