กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายทินกร ชอัมพงษ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
19/09/256319/09/2567หัวหน้าสาขา ดำรงตำแหน่ง
26/06/256623/06/2570รองคณบดี ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2545การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.(พลศึกษา)พลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาเอก2561ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต3D Animation/Digital Effectsมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000434 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตามความหลากหลายของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย
R000000176 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยประยุกต์ใช้เกมและกีฬาพื้นเมืองเขตประชาคมอาเซียน ในวิชาพลศึกษา ในนักเรียนช่วงอายุ 10 - 12 ปี ผู้ร่วมวิจัย
R000000019 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยประยุกต์ใช้เกมวี ในวิชาพลศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงอายุ 10 - 12 ปี ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล