กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางอนงค์นารถ ยิ้มช้าง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท  ศษ.ม.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)Family and Social DevelopmentมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาทอง      
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กและพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ผู้ดำเนินกิจการ ครูพี่เลี้ยง และผู้ปกครองที่รับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน