กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวรุ่งนภา สาจิตร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)Engineering Managementพาณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์Thailand
ปริญญาตรี2546คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3D Animation/Digital Effectsมหาวิทยาเจ้าพระยาThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเข้าร่วมรับฟังเพื่อการเรียนรู้ประโยชน์ GREEN ARIT Phetchabun Rajabhat University  
แนะนำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  แนะนำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับความรู้จากการใช้งานระบบจริง  
การตรวจติดตาม (Internal Audit) ระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 รับการตรวจติดตาม (Internal Audit) จากคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ การรักษาระดับ KPI เพื่อให้เป็นไปตาม ระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 กำหนดไว้  
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   ได้ความรุ้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ร่วมกับผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๗ (37th WUNCA)”   การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ภาคเหนือ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนแบบประเมินค่างานอย่างมีประสิทธิภาพ”   เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนแบบประเมินค่างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประชุม ครม.สัญจร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดประชุม  
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน"   บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน" ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ "การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน" เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้สามารถนำใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้รับความรู้และทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 02/06/2561
การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ครั้งที่ 1 (Internal Audit)   การตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐานภายใน (Internal Audit) เพื่อให้สอดคล้องตามกระบวนการของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015   
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 22 มี.ค. 61 รู้รอบขอเขตการเขียนหนังสือราชการ ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ VDO Conference ในกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) ของ สป.มท.ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 เรื่อง รู้ลึก รู้รอบขอบเขตการเขียนหนังสือราชการ รู้รอบขอบเขตการเขียนหนังสือราชการ และสามารถซักถามปัญหาด้านการเขียนหนังสือราชการ  
"การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและควาามโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื้อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" การเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ " เป็นโครงการอบรมที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้ และเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและกระทำอันเป็นการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และเสริมสร้างค่านิยมซื้อสัตย์สุจริต 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกันการกระทำอันเป็นการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมความซื้อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงาน  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน Job Description" และ "การกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ และการเขียนแบบฟอร์มเสนอโครงการ" เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการเขียน Job Description" และ "การกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ และการเขียนแบบฟอร์มเสนอโครงการ" 1. การเขียนภาระงานให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ 2. การใช้แบบฟอร์มให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 3. ได้รับความรู้ในการเขียน Job Description และถูกต้อง  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ" เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณกับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ได้รับทราบระบบงานสารบรรณในการเขียนหนังสือราชการ และสามารถนำมาปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง 1.ประกันคุณภาพคืออะไร 2.ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพ 3.การให้บริการของบุคลากรมีผลต่อการประกันคุณภาพอย่างไร และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 1. มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย 2.สามารถสร้างความพึงพอใจที่ดีกับผู้รับบริการ เช่น การให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนจากระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เป็นเวอร์ชัน ISO 9001 : 2015 เป็นการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการประกันคุณภาพ จาก ระบบมาตรฐานเป็น ISO 9001:2008 เป็นระบบมาตรฐานเป็น ISO 9001:2015 ได้รับทราบรายละเอียด และจัดเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015  
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document และระบบแฟ้มงานสารบรรณ Office File Systemให้เฉพาะตัวแทนหน่วยงานละ 1 คน เท่านั้น เป็นผู้รับเอกสาร และส่งเอกสารด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document และระบบแฟ้มงานสารบรรณ (Office File System) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา การรับเอกสาร และส่งเอกสาร และลดปริมาณกระดาษ และอำนวยความสะดวกในการรับส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภายในจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับทราบข่าวสาร ของการเปลี่ยนแปลงการรับเอกสาร และการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดนครสวรรค์ โดยเข้าร่วมอบรมในตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ระบบที่อำนวยความสะดวกในการประชุม โดยสามารถจัดการข้อมูลการประชุม บันทึกมติที่ประชุม จัดทำรายงานประชุม ติดตามมติที่ประชุม ทำให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบสามารถรายงานจำนวนกระดาษที่ประหยัดได้ ทำให้ผู้บริหารเห็นภาพของการลดทรัพยากรกระดาษในองค์กร สามารถนำมาใช้สำหรับจัดการระบบการประชุมของสำนักวิทยบริการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เข้าศึกษาดูงาน และสังเกตการณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 37 (37th WUNCA) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และรับฟังการบรรยายทางวิชาการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ และศึกษารายละเอียดการจัดสถานที่ การจัดบูธแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสายงาน นำมาใช้เป็นข้อมูลจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 37 (37th WUNCA) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2561  
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365 for Education สำหรับการใช้งานภาคปฏิบัติ” ด้วยสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จัดทำโครงการพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365 for Education สำหรับการใช้งานภาคปฏิบัติ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน พร้อมทั้งแจ้งประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต Surface Pro 4 ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิทยากรจาก บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Office 365 for Education  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Application เป็นการอบรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบเปิด ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบ การใช้งาน Google Drive Calendar Groups Google Doc Sheet Slide การสร้างฟอร์มด้วย Google Form สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในอนาคตได้อย่างประสิทธิภาพ  
ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการจัดการความรู้ (KM) และความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   trainreport_000444_45.pdf ได้รับความรู้ของการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  04/03/2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   ไ้ด้รับทราบด้านความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการฯ   
การปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015   ได้รับความรู้กระบวนการขั้นตอน ของการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015  
รับฟังการนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เป็นการนำเสนอบทความวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าของบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เข้าใจหลักการทำบทความวิจัยเพิ่มมากขึ้น  
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 38-เป็นหัวข้อการอบรม ได้แก่ หลักการเขียนหนังสือราชการ และการใช้ภาษา การเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานการประชุม รวมถึงการฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรคือ อาจารย์สุทธีร์ ไชยวสุ เลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช trainreport_000444_40.pdf ๑. รู้ถึงหลักการและรูปแบบการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมมากขึ้น ๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีทักษะและความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ๓. ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานกับหน่ายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้มีประโยชน์มาก สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เนื้องหาครอบคลุม เอกสารเป็นมาตรฐาน วิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติอย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การเขียนหนังสือราชการของหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน เห็นควรส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง 
การจัดงาน บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2016 ดำเนินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. เชิญคณะกรรมการจัดงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน ๒. เชิญร้านหนังสือและร้านค้า IT ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือและแสดงนิทรรศการ ๓. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และผู้ดำเนินรายการ ๔. จัดทำบันทึกขัอความเชิญประธานพิธีเปิดงาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ๕. ดูแลฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ๖. จัดทำหนังสือขอบคุณ ร้านค้าที่ร่วมออกบูธและสนับสนุนการจัดงาน หนังสือขอบคุณวิทยากร ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 11/09/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕-- เป็นไปตามเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้- 
โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ-- สามารถนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานในภาระงานที่รับผิดชอบ- 
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office Specialist (MOS) ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ เกี่ยวกับการทำงาน คำสั่งของแต่ละ เมนู Microsoft Office 2013 มากขึ้น   
โครงการ การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานที่หลังจากได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น trainreport_000444_36.pdf 1. ความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางาน 2. สามารถเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางาน 16/11/2558
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รอรับใบประกาศการอบรม หลังจากปิดการอบรมแล้ว ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่บุคคลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๑. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่บุคคลทั่วไป ๒. ได้รู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๓. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙  ได้เข้าร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ทำให้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของปี 2558 และจัดทำแผนดำเนินงานของปี 2559 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน trainreport_000444_29.pdf ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 และนำมาปรับปรุงบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2559 ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 21/09/2558
เข้าร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY 2015 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ช่วยให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะทำงานให้มีความสะอาด สะดวก และง่ายต่อการปฏิบัติงาน trainreport_000444_32.pdf 1. สถานที่ทำงานสะอาด 2. โต๊ะทำงานของบุคลากรมีความสะดวกง่ายต่อการปฏิบัติงาน 21/09/2558
โครงการส่งเสริมวิชาการกิจกรรม“อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน” อบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือราชการ ลักษณะของหนังสือราชการ ประเภทหนังสือราชการ trainreport_000444_30.pdf 1. การเขียนหนังสือราชการ 2. เทคนิคการใช้ถ่อยคำภาษาในการเขียนหนังสือราชการง 3. การร่างหนังสือราชการ 4. การเขียนบันทึกข้อความ  
กิจกรรมติดตามตรวจสอบภายใน (Internal Audit) สำนักงานผู้อำนวยการ  เป็นการติดตามตรวจสอบภายในระหว่างหน่วยงาน trainreport_000444_31.pdf ขั้นตอนการทำงานเป็นไปตาม KPI ที่กำหนดไว้ 22/09/2558
จัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๕” ดำเนินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. เชิญคณะกรรมการจัดงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน ๒. เชิญร้านหนังสือและร้านค้า IT ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือและแสดงนิทรรศการ ๓. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และผู้ดำเนินรายการ ๔. จัดทำบันทึกขัอความเชิญประธานพิธีเปิดงาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ๕. รับลงทะเบียนงานเสวนานักเขียน และอบรมเชิงปฏิบัติการ eDLTV ๖. จัดทำหนังสือขอบคุณ ร้านค้าที่ร่วมออกบูธและสนับสนุนการจัดงาน หนังสือขอบคุณวิทยากร trainreport_000444_28.pdf ได้คัดเลือกหนังสือที่ตรงกับความต้องการ และเข้าร่วมการเสวนากับนักเขียน และกิจกรรมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ  22/09/2558
อบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินค่างาน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 1. ได้รับทราบความหมายและองค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 2. ได้รับทราบการวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 3. ได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และประเมินค่างาน 4. ฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 21/09/2558
ศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการศึกษาดูงานและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น trainreport_000444_25.pdf 1. เรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดในสถาบันบริการสารสนเทศจากหน่วยงานอื่น 2. รับทราบถึงแนวทางการบริหารสภาวะความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบของสำนัก 21/09/2558
การตรวจ Certify Body (เพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008) ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008   
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการป้องกันโรคจาก การทำงาน ออฟฟิศ ซินโดรม (office syndrome) มีความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ trainreport_000444_24.pdf -มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้เหมาะสมในที่ทำงาน 21/09/2558
Pre Assessment Program ตรวจติดตามความพร้อมของสำนักวิทยบริการ ฯ ด้วย ที่ปรึกษาโครงการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จะดำเนินการ Pre Assessment Program ตรวจติดตามความพร้อมของสำนักวิทยบริการ ฯ เพื่อตรวจความสอดคล้องของเอกสารกับระเบียบปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีความพร้อมของสำนักวิทยบริการ ฯ เพื่อตรวจความสอดคล้องของเอกสารกับระเบียบปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008   
ประชุม Internal Audit เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO  สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการตรวจติดตามความพร้อมของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสำนักวิทยบริการ ฯ ตรวจความสอดคล้องของเอกสารกับระเบียบปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการ ฯ ทุกท่านได้รับทราบแนวทางการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO และเตรียมความพร้อมในการทดสอบก่อนดำเนินการตรวจติดตามความพร้อมของระบบให้สอดคล้องกับเอกสารกับระเบียบปฏิบัติ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis)    trainreport_000444_20.pdf    
ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารระบบงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการ ฯ  การอภิบายกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมาตรฐาน ISO ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีขั้นตอนชัดเจน เพื่อนำมารับรองมาตรฐาน ISO ได้  
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานระบบการบริหารคุณภาพตามการรับรองมาตรฐาน ISO และระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี trainreport_000444_19.pdf ได้รู้เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพตามการรับรองมาตรฐาน ISO และระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และประชุม เชิงปฏิบัติการทางด้านการบริหารจัดการ และสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร (KM) ของสำนักวิทยบริการ ฯ  21/09/2558
ประชุม/สัมมนา โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จำนวน ๘ แห่ง ครั้งที่ ๔ เป็นการประชุม/สัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ทั้งระดับผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง   
การจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๔” (Books & IT Fair 2014@NSRU)   trainreport_000444_27.pdf   21/09/2558
ศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรม ๕ส. ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรม 5ส เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร การจัดโต๊ะทำงาน เพื่อให้ดูเป็นระบบ และสะดวกต่อการใช้งาน ได้รับทราบแนวทางการจัด 5ส เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร  
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่อาเซียน และเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนา สำหรับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่อาเซียน และเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนา สำหรับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับรู้การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่อาเซียน และเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนา   
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ       
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผลิตภัณฑ์แก้วเพนส์ลาย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผลิตภัณฑ์แก้วเพนส์ลา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์แก้วเพนส์ลา  
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผลิตภัณฑ์ไหมพรมด้วยวิธี “Magic Knitting Block” การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ไหมพรมด้วยวิธี “Magic Knitting Block” ได้ผลิตภัณฑ์หมพรมด้วยวิธี “Magic Knitting Block”  
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการมุ่งสู่การรับรอง “มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑”      
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ      
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการใช้ภาษาไทยในราชการ      
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร”      
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ      
ศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร”      
ศึกษาดูงาน “พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร”      
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์       
ศึกษาดูงาน “พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร”      
อบรมบุคลิกภาพบุคลากร หลักสูตรระยะสั้น (รุ่นที่ ๒)      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน “การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร”      
อบรมบุคลิกภาพบุคลากร เรื่อง กลยุทธ์การให้บริการแบบประทับใจ (รุ่นที่ ๑)      
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย