กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายธรรมนูญ จูทา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการศึกษา
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  วท.บ. (เคมี)เคมีสถาบันราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ปริญญาตรี2541ครุศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบผลที่ได้รับข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการสัมมนาวิชาการเครือข?ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 เรื่อง “Digital disruption กับงานบริการการศึกษาขอสถาบันอุดมศึกษา .วัตถุประสงค์การอบรม การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสัมมนาวิชาการเครือข?ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 10เรื่อง “Digital disruption กับงานบริการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา”ระหว?างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ? และโรงแรมแกรนด?ฟอร?จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 1.2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านบริการการศึกษา ทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 1.3. เพื่อเพิ่มเครือข่ายสมาชิกและก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและประมวลผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 1.4. เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและระบบการให้บริการการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ครั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะหน่วยงานทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 10 เป็นอย่างดีและเล็งเห็นว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็นโอกาสสำคัญของอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้สมาชิกเครือข่ายทะเบียนฯ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในปัจจุบันร่วมทั้งได้เห็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานและการเปลี่ยนแปลงของภารกิจด้านต่างของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในด้านต่างๆดังต่อไปน้ ? ภารกิจด้านการบริหารทางการศึกษา ? ภารกิจด้านการรับนักศึกษา ? ภารกิจด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ? ภารกิจด้านการจัดตารางเรียนและตารางสอน ? ภารกิจด้านมาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ? ภารกิจด้านการวิเคราะห์ระบบ และนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 เพื่อในการแลกเปลี่ยนเรียน  
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน ระดับต้น การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) ระหว่างวันที่ 5-4 สิงหาคม พ.ศ.2522 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.1 เข้าใจความหมายของหลักการบริหาร การจัดการ บทบาทหน้าที่ สามารถวางแผนการบริหารงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยได้ 1.2 เข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการหลีกเลี่ยง ปัญหาในการสื่อสาร ด้านจิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคคลภายในองค์กร การเป็นผู้นำ การมีวิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ การมีศักยภาพการนำการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และรวมทั้งเทคนิควิธีการสอนงานและระบบบริหารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและส่วนราชการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 1.3 เข้าใจระบบการบริหารจัดการที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารการเงิน และสินทรัพย์ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศสำหรับนักบริหารและระบบการบริหารทรัพยากร บุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 1.4 ตระหนักถึงทิศทางการก้าวไปข้างหน้าของมหาวิทยาลัย/ส่วนราชการและมีส่วนร่วมในการผลักดัน ให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย trainreport_000252_6.pdf ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ครั้งนี้ ต่อตนเอง ได้แก่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะใหม่ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวกับตำแหน่ง รวมทั้งสามารถเลือกเครื่องมือในการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์กับงานต่อไป ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับงาน และตำแหน่งหน้าที่ต่อหน่วยงาน ได้แก่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้าน การบริหารองค์กรของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน ตามที่หน่วยงาน ได้คาดหวัง 4. แนวทางในการนำวามรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่หน่วยงาน มีดังนี้ 4.1 สร้างความเข้าใจความหมายของหลักการบริหาร การจัดการ บทบาทหน้าที่ สามารถวางแผนการบริหารงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยได้ 4.2 สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการหลีกเลี่ยง ปัญหาในการสื่อสาร ด้านจิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคคลภายในองค์กรการเป็นผู้นำการมีวิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ การมีศักยภาพการนำการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และรวมทั้งเทคนิควิธีการสอนงานและระบบบริหารต่างๆ ในสำนนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 เข้าใจระบบการบริหารจัดการที่สำคัญๆ สำนักและมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารการเงิน และสินทรัพย์ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศสำหรับนักบริหารและระบบการบริหารทรัพยากร บุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 4.4 ตระหนักถึงทิศทางการก้าวไปข้างหน้าของมหาวิทยาลัย/ส่วนราชการและมีส่วนร่วมในการผลักดัน ให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของสำนักส่งเสริมวิชาการและมหาวิทยาลัย  
โครงการ การใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้น า Google Apps for Education หรือ Google App ส าหรับการศึกษา ซึ่งเป็นชุดฟรีอีเมล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมลล์ (Gmail) เอกสาร (Docs) กลุ่ม (Groups) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเป็นการท างานบน Cloud Computing โดยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการข้อมูลภายใน คณะ หรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ น ามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและช่วยอ านวยความสะดวกใน การจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  อยากให้ ให้ งานได้ ดีมากขึ้น 
การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
อบรมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม      
การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)      
โครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (Strategic Plan)