ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000588 กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการปลูกกล้วยไข่ เพื่อพัฒนาสู่การออกแบบบริการ ผู้ร่วมวิจัย
R000000578 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000577 สรรค์สร้างเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000576 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]