ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายอำนาจ ประจง
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000353 การป้องกันนกพิราบด้วยแสงจากหลอดแอลอีดีที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรและอาคารบ้านเรือน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000178 การพัฒนาเครื่องอบข้าวโพดตามแบบ rotary เพื่อช่วยลดความชื้นและสารอะฟลาทอกซิน(aflatoxin) หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000171 การพัฒนาการอบแห้งขนมจีนด้วยเครื่องอบแห้ง 2 ระบบ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]