ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายเทิดพันธุ์ ชูกร
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000513 ระบบการตรวจวัดและการควบคุมการให้น้ำพืชแบบอัตโนมัติ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000478 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโพนิกส์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000368 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000178 การพัฒนาเครื่องอบข้าวโพดตามแบบ rotary เพื่อช่วยลดความชื้นและสารอะฟลาทอกซิน(aflatoxin) ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
Causal relationship from transconductor to ladder Gm-C filter.วารสารระดับนานาชาติผู้แต่งหลักนายเทิดพันธุ์ ชูกร
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]