ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายปิยลาภ มานะกิจ
หน่วยงานสังกัด :คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม > ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000647 การพัฒนาระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในไร่แสงอรุณ หจก.ภาสิน ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000591 การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งฝรั่งสามรสโดยใช้เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฝรั่งบ้านมะเกลือ ม. 7 ผู้ร่วมวิจัย
R000000535 การศึกษาการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในชุมชน ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000514 การพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แสมดำเพื่อเศรษฐกิจชุมชนในเขตจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย
R000000485 การศึกษาสารเสริมในอาหารต่อสมรรถนะและต้นทุนการผลิตสุกร: กรณีศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยผู้วิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดผลงานประเภทผลงานระดับผลงานบาบาทหน้าที่ผุ้มีส่วนร่วมทั้งหมด
Effects of diet additive supplements on the performance and cost of grower-finisher production: A case study in Nakhon Sawan Province, Thailandวารสารระดับนานาชาติผู้แต่งร่วมนายปิยลาภ มานะกิจ
นายธันวา ไวยบท
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]